Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä

Arviointijulkaisut Tuomo Suhonen, Milla Nyyssölä, Anna Idström, Vera Djakonoff, Aleksi Neuvonen, Liisa Perjo, Mikael Sokero

Selvityksessä tarkastellaan Suomen kansallisten viranomaisten vuosina 1979–2021 julkaisemien työvoima- ja koulutustarpeen ennakointiraporttien laatua päätöksenteon näkökulmasta. Selvityksen alussa luodaan katsaus ennakoinnin instituutioiden ja ennakointitiedon rakentumisen periaatteiden historialliseen kehitykseen. Tämän jälkeen arvioidaan ennakointitiedon laatua hankkeessa kehitetyn arviointikehikon avulla, joka koostuu neljästä ulottuvuudesta: läpinäkyvyys, uskottavuus, toiminnallistaminen ja lukijaystävällisyys.

Ennakointiraporteissa tunnistetaan useita ennakointitiedon laatuun liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia, ja laadussa havaitaan eroja eri aikakausina julkaistujen raporttien välillä. Ennakointiraportit ovat olleet virkamieskäyttöön suunniteltuina pääasiassa tarkoituksenmukaisen läpinäkyviä, uskottavia ja lukijaystävällisiä. Ne eivät kuitenkaan ole palvelleet hyvin ennakointimenetelmien kriittistä arviointia tai tiedon laajempaa leviämistä yhteiskunnassa.

Toimenpidesuosituksina esitetään ennakointitiedon monimuotoisempaa raportointia eri kohderyhmille sekä ennakointihankkeiden tiiviimpää kytkemistä toisiinsa raporteissa. Lisäksi esitetään suosituksia määrällisen ja laadullisen ennakoinnin menetelmien kehittämiseksi ja keskinäisen roolin selkeyttämiseksi sekä ennakoinnin asiantuntijoiden ja hyödyntäjien verkostoitumisen ja poikkihallinnollisen koordinaation lisäämiseksi.

Julkaisun tiedot:
Vera Djakonoff, Anna Idström, Aleksi Neuvonen, Milla Nyyssölä, Liisa Perjo, Mikael Sokero, Tuomo Suhonen (2024), Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:23.

Avainsanat: tutkimus, tutkimustoiminta, työvoima, koulutus, ennakointi 

Linkki julkaisuun

  • ISSN:2342-6799
  • ISBN:978-952-383-164-3

Julkaisut