Makrotalous, ennusteet ja toimialatalous -tutkimuslohko johtaa makrotaloustieteellisen tutkimuksen ohella Laboren talousennusteen laadintaa ja laatii toimialakohtaisia selvityksiä. Osallistumme myös talouspoliittiseen keskusteluun ja pohdimme talouspoliittisessa päätöksenteossa käytettyjen laskelmien menetelmällistä perustaa. Lohkon keskeisimmät makrotaloustieteelliset tutkimusaiheet liittyvät talouskasvuun ja innovaatioihin. Tarkastelemme tutkimusaiheitamme sekä kasvuteorian malleja hyödyntäen että käytännönläheisesti yksittäisiä yrityksiä ja palkansaajia kuvaavien mikrotason aineistojen avulla.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • Innovaatiot ja tuottavuuskehitys
 • Lyhyen ja pitkän tähtäimen talouskasvuun vaikuttavat tekijät
 • Palkkakehitys yksilötasolla
 • Toimialakohtaiset kysymykset

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Innovaatiot, tuottavuus ja talouskasvu

  Palkansaajasäätiön rahoittama laaja vuosina 2023-25 toteutettava tutkimushanke ”Innovaatiot, tuottavuus ja talouskasvu” tarkastelee innovaatioita ja talouskasvua useista eri perspektiiveistä, ja sen keskiössä on tuottavuuskehityksen tarkastelu yritystason aineistojen avulla. Makrolohkon tutkijat tutkivat hankkeen piirissä muun muassa yksilötason palkkakehitystä eri toimialoilla, johtamisen laadun vaikutusta tuottavuuteen sekä yritysten t&k-panostusten vaikutuksia.

 • Kestävä kasvu

  VTT:n ja Laboren yhdessä toteuttamassa ja Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa “Foresight on Sustainable Growth” tutkitaan kestävää kasvua, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä talouskasvun ja käytettyjen resurssien määrällisen kasvun irtikytkentää. Makrolohkon tutkijoista Ilkka Kiema tarkastelee hankkeessa ilmastonmuutoksen torjuntaa erityisesti sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

 • Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa

  Tämä yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa toteutettava tutkimushanke tarkastelee yritysten rahoitusedellytyksiä, ulkoisen rahoituksen saatavuuden merkitystä tuottavuuskehitykselle sekä pitkän aikavälin talouskasvun tekijöitä Suomessa. Laboren toteuttamassa hankkeen osassa arvioidaan Suomen tuottavuuskehitystä sekä siihen aiemmin vaikuttaneita ja siihen tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden valossa ja tilastoaineistojen avulla.

 • Suuria tietoaineistoja hyödyntävät suhdanne-ennustemallit

  Hanke tutkii ja kehittää talousennusteiden laadinnassa käytettyjä, suurten informaatiomassojen prosessointiin soveltuvia menetelmiä. Tällaiset menetelmät ennakoivat epätavanomaisia talouden käänteitä paremmin kuin perinteisemmät ennustemallit. Hankkeessa tarkasteltuja mallinnuskehikkoja ovat toisaalta dynaamisia faktorimallit, joiden faktorit yhdistävät informaatiota useista eri muuttujista, ja toisaalta eri ennustemenetelmien tuloksia yhdistelevät kombinaatioennusteet.

Yhteyshenkilöt

Tutkimusohjaaja

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimmat julkaisumme