Julkistaloustieteen lohkolla tutkitaan politiikka toimenpiteitä tulonjaon näkökulmasta. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että otetaan huomioon ihmisten käyttäytymisvaikutukset uudistuksia tehtäessä. Oikeudenmukaisuudella taas tarkoitetaan sitä, että otetaan huomioon se, että euro pienituloiselle on tärkeämpi kuin euro suurituloiselle.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat: 
 • sosiaalivakuutus
 • verotus
 • sosiaaliturvajärjestelmä
 • eläkejärjestelmä
 • tulonjako

Käynnissä olevat tutkimushankkeet:

 • Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutukset eläköitymiseen

  Projektissa tutkitaan vuoden 2005 vaikutuksia eläköitymiseen. Tutkimuksessa käytetään hyväksi uudistuksen aiheuttamia muutoksia eläkevarallisuuteen, karttumiin ja lakisääteisiin eläkeikiin. Tutkimme tällä hetkellä uudistusten vaikutusta yrityksiin ja palkkoihin.

 • Tulonjako ja sen dynamiikka

  Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama ja prof. Matti Tuomala (TaY) johtama tutkimuskonsortio, ”Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka” (STN-WIP), jatkuu vuonna 2020 (ja koronaviruksen johdosta todennäköisesti vuonna 2021). Tutkimusohjelman työtä esitellään Talous & Yhteiskunta -lehden teemanumerossa ja kesällä 2020 järjestettävässä loppuseminaarissa (joka siirtynee vuodelle 2021).

  (a) Ylisukupolvinen tuloliikkuvuus

  STN-WIP -konsortion Tilastokeskuksesta etäkäyttöön saamaa kokonaisaineistoa on päivitetty vuoteen 2018. Projektissa jatketaan ylisukupolvisen tuloliikkuvuuden tutkimusta päivitetyllä aineistolla. Ensinnäkin tarkastellaan ylisukupolvista liikkuvuuden ja tulonjako- ja segregaatiomittareiden välistä korrelaatiota seutukuntatasolla. Tuloksia raportoidaan Talous & Yhteiskunta -lehden teemanumerossa 3/2020 ja työpaperina loppuvuodesta 2020.

  Toisessa vaiheessa tutkimus tähtää erilaisten vertailuasetelmien muodostamiseen, joissa tarkastellaan lapsuudenaikaisia muuttoja parempien edellytysten alueiden ja vastaavasti huonompien edellytysten alueiden välillä. Työpaperi alkuvuodesta 2021.

  (b) Julkisen sektorin rooli havaittujen tuloriskien tasoittajana

  Tutkimuksessa lasketaan rekisteriaineistoon perustuvat riskipreemiot ekvivalenteille markkinatuloille ja käytettävissä oleville tuloille. Näin saadaan arvio sille, miten suuri merkitys julkisen sektorin tulontasauspolitiikalla on havaittujen tuloriskien kannalta. Riskipreemiot lasketaan tulojen ”yllättävää vaihtelua” mittavien paneeliaineistosta estimoitavien tunnusluvun avulla. Estimointi tehdään aikuisväestöstä ryhmille, jotka on määritelty lähtötilanteen mukaisen sosioekonomisen aseman ja iän (viisivuotisryhmä) perusteella. Arvio tehdään yksilötasolla tilanteesta ennen ja jälkeen finanssikriisin. Työpaperi 2021.

  (c) Tuloerot pidemmän ajan keskitulojen perusteella ja julkisen sektorin rooli

  Tukimuksessa tarkastellaan kokonaisaineistoon perustuva paneeliaineiston (1995-2018) avulla pidemmän aikavälin keskituloja ja niissä mitattuja tuloeroja ja vertailuja syntymävuotiskohorttien välillä. Työpaperi ja artikkeli alkuvuonna 2021.

 • Perustulokokeilun työllisyysvaikutukset

  Tutkimme perustulokokeilun työllisyysvaikutuksia kokeen toisena vuotena. Loppuraportti julkaistaan 2020 toukokuussa.

 • Takuueläkkeen vaikutus kuolleisuuteen

  Tutkimme takuueläkkeen aiheuttamien tulonnousujen vaikutusta eläkeläisten kuolleisuuteen. Uudistus nosti pienituloisimpien tuloja vuoden 2011 maaliskuussa. Käytämme hyväksi sitä, että tulot nousivat eri määrän riippuen eläkkeen koosta. Pystymme täten tutkimaan takuueläkkeen muutoksen kausaalivaikutusta kuolleisuuteen. Projektin on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

 • Kuntakokeilujen vaikutus työllisyyteen

  Suomessa on toteutettu kaksi työllisyyden kuntakokeilua ja suunnitteilla on kolmas kokeilu. Tutkimme kokeilujen vaikutuksia työllisyyteen. Projektin seuraavan osion eli yksilötason tarkastelun on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

 • Optimaalinen ulosottojärjestelmä

  Ulosotossa laaja joukko suomalaisia kunkin vuoden aikana, jopa puoli miljoonaa henkilöä. Ulosottojärjestelmällä on potentiaalisia vaikutuksia työn tarjontaan ulosotossa oleville henkilöille. Lisäksi se voi vaikuttaa velkaantumiseen ja velkojen maksamatta jättämiseen. Pyrimme karakterisoimaan optimaalista järjestelmää. Karakterisoinnin tueksi estimoimme työllisyysvaikutukset. Projekti valmistuu vuonna 2021.

 • Anonyymi rekrytointi

  Tutkimme anonyymin rekrytoinnin vaikutusta syrjintään sekä palkatun työntekijän sopivuuteen kyseiseen työtehtävään. Projekti valmistuu vuonna 2021.

 • Makeisveron vaikutukset hintoihin ja kysyntään

  Projektissa tarkastellaan vuoden 2011 makeis- ja virvoitusjuomaveron käyttöönoton, vuosien 2012 ja 2014 korotusten, ja vuoden 2017 makeisveron poiston vaikutuksia hintoihin ja kysyntään. Tärkeässä osassa on sen tarkastelu, miten samankaltaisten verottomien tuotteiden saatavuus vaikuttaa kysynnän muutoksiin. Hyödynnämme tutkimuksessa S-ryhmän kattavaa myyntidataa. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua 2020.

 • Asuntolainojen vaikutukset kulutukseen

  Tutkimme asuntolainanoton vaikutusta kuluttamiseen. Tutkimuksessa hyödynnämme Tilastokeskuksen kuluttajatutkimuksia sekä rekisteriaineistoja. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua 2021.

Yhteyshenkilöt

Tutkimusohjaaja

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimmat julkaisumme