Palkkakehitys työntekijätasolla – julkisen ja yksityisen sektorin vertailua

Muut julkaisut Raportit 47 Paolo Fornaro, Mika Maliranta

TIIVISTELMÄ 

Analysoimme suomalaista palkkakehitystä yksityisellä, kunnallisella ja valtiosektorilla. Analyysimme perustuu laajaan työntekijätason aineistoon, joka mahdollistaa palkkakasvun erottelun eri työntekijäryhmille sekä työtilanteen että koulutustason perusteella. Tarkastelemme vuosittaisia palkkojen muutoksia kolmessa työntekijäryhmässä: jatkajilla, tehtävänvaihtajilla ja työantajanvaihtajilla. Työntekijät jaetaan koulutuksen perusteella neljään ryhmään: pelkkä peruskoulutus, ammattikoulu, alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto. Havaitsemme, että työpaikkaa tai ammattia vaihtavien palkkojen kasvu on tyypillisesti selvästi suurempi kuin jatkajien ja tämä ero on sitä suurempi, mitä korkeampi on koulutustaso. Työpaikan vaihtajien palkkaetu on suurin valtiosektorilla. Analyysissämme havaitsemme selvän positiivisen yhteyden palkkojen kasvun ja työllisyyden välillä (mittana on käytetty tehtyjen työtuntien määrää suhteessa työikäisen väestön [20–69-vuotiaat] määrään). Erityisen merkittävä tämä yhteys on yksityisellä sektorilla ja työpaikkaa vaihtavilla. 

Avainsanat: palkkadynamiikka, palkkarakenne, työntekijävirrat