Lisääkö korkeampi minimieläke eläköitymistä?

Muut julkaisut Raportteja 48 Ozan Yanar, Ohto Kanninen, Petri Böckerman

Tiivistelmä

Raportti tarkastelee takuueläkkeen vaikutusta vanhuuseläkkeelle jäämiseen. Empiirinen tarkastelu perustuu kattavaan suomalaiseen rekisteriaineistoon. Kausaalivaikutuksia tutkitaan ns. erot eroissa -menetelmällä. Siinä verrataan takuueläkkeeseen oikeutettujen ja verrokkiryhmän eläkkeelle jäämisen muutosta vuoden 2011 takuueläkeuudistuksen yhteydessä. Tuloksemme osoittavat, että takuueläkkeen voimaantulo lisää vanhuuseläkkeen kynnyksellä olevien henkilöiden eläköitymistä noin kolmella prosenttiyksiköllä eli seitsemällä prosentilla. Henkilöillä, jotka eivät ole töissä, vaikutus on suurempi, sillä eläköityminen kasvaa seitsemällä prosenttiyksiköllä eli 16 prosentilla. Työssä oleville emme havaitse vastaavaa vaikutusta. Takuueläkeuudistuksella oli tulosten valossa merkittävä vaikutus vanhuuseläkkeelle jäämiseen.

Avainsanat: Eläköityminen, takuueläke, toimeentulo

Summary

This report examines the impact of guarantee pension. The empirical analysis is based on nationwide Finnish registry data. Causal effects are investigated using the ‘differences-in-differences’ method. It compares the change in retirement for those eligible for the guarantee pension with a control group in the context of the 2011 guarantee pension reform. Our results show that the introduction of the guarantee pension increased the retirement of individuals on the verge of old-age retirement by approximately three percentage points, or seven percent. For individuals not employed, the impact was greater, as retirement increased by sixteen percent, or seven percentage points. We do not observe a similar effect for those who were employed. According to these results, the guarantee pension reform had a significant impact on retirement decisions in Finland.This report examines the impact of guarantee pension. The empirical analysis is based on nationwide Finnish registry data. Causal effects are investigated using the ‘differences-in-differences’ method. It compares the change in retirement for those eligible for the guarantee pension with a control group in the context of the 2011 guarantee pension reform. Our results show that the introduction of the guarantee pension increased the retirement of individuals on the verge of old-age retirement by approximately three percentage points, or seven percent. For individuals not employed, the impact was greater, as retirement increased by sixteen percent, or seven percentage points. We do not observe a similar effect for those who were employed. According to these results, the guarantee pension reform had a significant impact on retirement decisions in Finland.

Keywords: Retirement, guaranteed pension, livelihood

Julkaisun tiedot

Böckerman, P., Kanninen, O. & Yanar, O. (2024), Lisääkö korkeampi minimieläke eläköitymistä? Raportteja 48, Labore.