Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2015

Toimialajulkaisut Toimialaennusteet Sakari Lähdemäki, Ilkka Kiema, Eero Lehto

Suomen bruttokansantuote on pysynyt alkuvuoden keskimäärin viime vuoden tasolla. Toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Loppuvuonna 2015 kansantalouden tilanne on pysynyt melko vakaana. Talouskasvu on edelleen hidasta, lähes olematonta, mutta työllisyysluvut ovat olleet odotettuja parempia. Talouden tilannekuvan hämärtää Tilastokeskuksen raportoimien tietojen ristiriitaisuus ja tuotannon suhdannekuvaajan jo julkistettujen tietojen suuret korjaukset.

Kansainvälisessä taloudessa kehittyvien maiden talouskasvun hidastuminen jatkuu. Sama koskee Pohjois-Amerikkaa. Mutta taas Euroopan kasvu tuntuu vankistuvan. Euroopassa myös investoinnit ovat elpymässä, millä on positiivinen vaikutus Suomen vientiin.

Myös viimeaikainen valuuttakurssikehitys suosii Suomen vientiteollisuutta ja ulkomaankauppaa. Euro on edelleen heikentynyt suhteessa dollariin ja pitkästä aikaa myös suhteessa Ruotsin kruunuun. Rupla on suhteessa euroon selvästi heikompi kuin mitä se oli vuotta aiemmin. Mutta tämän vastapainoksi Venäjän nopea inflaatio ja siihen liittyvä palkkojen nousu heikentää Venäjän kilpailukykyä.

Suomen teollisuuden luottamus on edelleen alamaissa. Pientä elpymistä on tosin tapahtunut aivan viime kuukausina. Tilastojen valossa rakentamisen vilkastumista sen sijaan voidaan pitää jo varmana. Palveluissakin ja erityisesti informaatiopalveluissa sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa kasvu on melko vankalla pohjalla. Kansantalouden hitaimmin kasvavat toimialat kuten julkinen sektori ja kotitalouksien ostovoimaan nojautuva vähittäiskauppa ja eräät yksityiset palvelut, eivät sisälly toimialaennusteessa tarkasteltaviin toimialoihin.