Tavoitteena syrjimätön työelämä: Työsyrjinnän nykytila ja keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Arviointijulkaisut Ohto Kanninen, Tuomo Virkola, Eero Lilja, Shadia Rask

Tiivistelmä

Kuvaamme tässä raportissa työsyrjinnän yleisyyttä ja rekrytointisyrjinnän ehkäisyä.

Aluksi selvitämme työelämässä esiintyvän syrjinnän yleisyyttä ja ajankohtaista tilannetta. Valotamme työsyrjinnän yleisyyttä eri aineistojen avulla useasta näkökulmasta. Survey-aineistot kuvaavat koettua ja havaittua syrjintää eri perusteittain, kuten sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide tai poliittinen toiminta tai ammattiyhdistystoiminta, terveydentila, vammaisuus, ja seksuaalinen suuntautuminen. Viranomaisaineistoista tarkasteltavat syrjintäilmoitukset ja -tuomiot ovat keskeinen osa syrjintää koskevaa tietoa. Rekisteripohjainen tilastoaineisto täydentää survey-aineistojen ja viranomaisaineistojen antamaa syrjintätietoa.

Tarkastelemme myös rekrytointisyrjinnän ehkäisyä. Tutkimuskirjallisuus osoittaa uskottavasti, että useita ryhmiä syrjitään rekrytoinnin yhteydessä. Tutkimuksista ei löydy yksittäistä interventiota (mm. rekrytoijien asenteisiin vaikuttaminen, teknologian käyttäminen rekrytointitilanteessa, rekrytointiprosessin anonymisointi, työnhakijoille suunnattu viestintä) joka systemaattisesti toimisi rekrytointisyrjinnän vähentämiseksi. Esittelemme myös alustavia tuloksia Helsingin kaupungin vuoden 2020 anonyymin rekrytoinnin kokeilusta.

Julkaisun tiedot

Kanninen, O., Virkola, T., Lilja, E. & Rask, S. (2022), Tavoitteena syrjimätön työelämä : Työsyrjinnän nykytila ja keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:20.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 2342-6799 (pdf)
  • ISBN: 978-952-383-362-3 (pdf)