Selvitys suomalaisen koulutusviennin taloudellisesta arvosta

Arviointijulkaisut Tuomo Suhonen, Hannu Karhunen, Milla Nyyssölä, Juuso Villanen

Tiivistelmä

Suomessa tavoitellaan koulutusviennin arvon merkittävää kasvua tulevina vuosina, mutta koulutusviennin taloudellisen arvon mittaaminen ja seuranta on tällä hetkellä monin tavoin puutteellista. Selvityksessä arvioidaan koulutusviennin arvoa Suomen kansantaloudelle ja julkiselle sektorille Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen tuottamien kysely- ja rekisteriaineistojen avulla. Lisäksi selvityksen tulosten ja aiemman kirjallisuuden pohjalta esitetään toimenpidesuosituksia koulutusviennin arvon mittaamiseksi tulevaisuudessa.

Koulutusviennin arvioidaan tuottaneen arvonlisää Suomen talouteen vajaa miljardi euroa vuonna 2019, kun laskennassa huomioidaan koulutukseen liittyvien palveluiden ja tavaroiden viennistä saatujen tulojen lisäksi epäsuorat vaikutukset, jotka syntyvät maassa oleskelevien ulkomaalaisopiskelijoiden kulutuksen ja jo valmistuneiden ulkomaalaisten työssäkäynnin kautta. Arvonlisästä yli neljä viidesosaa liittyi ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden koulutukseen ja lopusta vajaasta viidenneksestä yli 80 prosenttia arvioidaan syntyneen oppimateriaalien ja -sisältöjen ulkomaankaupasta. Lisäksi ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden koulutustoiminnan arvioidaan tuottaneen 81 miljoonan euron nettomääräisen tuoton Suomen julkiselle sektorille lukuvuonna 2019–20, kun laskelmassa huomioidaan opiskelujaan suorittavien ulkomaalaisten koulutuskustannukset ja nettomääräiset tulonsiirrot sekä jo valmistuneiden ulkomaalaisten maksamat ja saamat tulonsiirrot.

Aineistollisten puutteiden takia tämänhetkisiä laskelmia koulutusviennin arvosta tulee tulkita varoen. Arvioiden tarkentamiseksi ulkomaalaisiin opiskelijoihin liittyvää tiedonkeruuta tulisi jatkossa kehittää siten, että se kattaa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ohella muutakin ulkomaalaisten Suomessa tapahtuvaa koulutusta. Lisäksi tietoja lukuvuosi- ja muista koulutusmaksuista tulisi kerätä nykyistä säännöllisemmin sekä mahdollistaa tarkastelujen rajaaminen opintojen takia Suomeen saapuneisiin ulkomaalaisiin. Muuhun kuin ulkomaalaisiin opiskelijoihin liittyvän koulutusviennin arvon paremmaksi määrittämiseksi ehdotetaan toimintatapaa, jossa tunnistetulle koulutusvientitoimijoiden joukolle suunnatun vuosittaisen kyselytutkimuksen tiedot yhdistetään Tilastokeskuksen yritystason aineistoihin.

Julkaisun tiedot

Suhonen, T., Villanen, J., Nyyssölä, M. & Karhunen, H. (2022), Selvitys suomalaisen koulutusviennin taloudellisesta arvosta, Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2022:25.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1798-8926 (pdf), ISSN-L: 1798-8918
  • ISBN: 978-952-13-6861-5 (pdf)