Laboren innovaatioiden, tuottavuuden ja talouskasvun tutkimusohjelma käynnistyy

Mediatiedote

Palkansaajasäätiön hallitus on päättänyt rahoittaa Laboren innovaatioiden, tuottavuuden ja talouskasvun tutkimusohjelmaa 2023-2025. Ohjelma tarkastelee yritysten innovatiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä innovatiivisuuden vaikutuksia tuottavuuteen, palkkoihin ja talouskasvuun.

Palkansaajasäätiön hallitus päätti 4.10.2022 myöntää Työn ja talouden tutkimus LABOREn kolmivuotiselle Innovaatiot, tuottavuus ja talouskasvu -tutkimusohjelmalle vuosittain 150 000 euron suuruisen rahoituksen. Ohjelma ajoittuu vuosille 20232025. Siinä tutkitaan innovatiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja innovoinnin vaikutuksia kansantalouden tuottavuuteen, palkkoihin ja talouskasvuun sekä työmarkkinoiden toimintaan. Tutkimusohjelma on kunnianhimoinen ja laaja. Siinä yhdistyvät toisaalta mikro- ja makrotaloustiede ja toisaalta teoreettinen ja empiirinen tuottavuus- ja palkkatutkimus. Hankkeen rakenne on kuvion mukainen.

Hankkeen keskiössä on yritysten innovatiivisuus ja yrityksissä tapahtuva tuottavuuden kasvu, jota tarkastellaan yhdistettyjä yritys- ja työntekijäaineistoja hyödyntäen. Niiden avulla analysoidaan johtamiskäytäntöjen, koulutustason ja muidenkin tekijöiden tuottavuusvaikutuksia. Hankkeen makrotaloustieteellisen osan perustana toimii innovaatioperusteinen kasvuteoria.

Innovaatioperustaisen kasvuteorian mukaan yritykset innovoivat uusia tuotteita tai tuotantotapoja kilpailun paineessa. Tämä “innovoinnilla kamppailu” nostaa kansantalouden teknologista tasoa ja tuottavuutta. Teknologinen kehitys tarjoaa edellytyksen reaalipalkkojen nousulle, mutta toisaalta koettelee työmarkkinoiden dynamiikkaa.

Hanketta johtaa Laboren tutkimusohjaaja Ilkka Kiema ja siihen osallistuu tutkijoita Laboren kaikista tutkimuslohkoista. Tutkimusohjelman puitteissa on tarkoitus tehdä yhteistyötä myös yliopistojen kanssa sekä tutkimuksessa että opetuksessa, ja kuten kuviosta ilmenee, ohjelma kytkeytyy myös useisiin Laboren tutkijoiden muihin hankkeisiin.