Ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Arviointijulkaisut Hannu Karhunen, Tuomo Suhonen, Juho Alasalmi, Henna Busk, Veera Holappa, Minna Mayer, Annika Nivala, Mikko Valtakari

Tiivistelmä

Tutkimuksessa on selvitetty monipuolisesti ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä mahdollisia kehitystarpeita. Analyyseissa on hyödynnetty työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja sekä haastatteluja ja kyselyjä. Kyselyt kohdennettiin työvoimakoulutuksen asiakkaille, työnantajille, palveluntuottajille sekä TE-hallinnon edustajille.

Ammatillinen työvoimakoulutus nostaa siihen osallistuneiden työllisyyttä keskimäärin 5–10 prosenttiyksikköä ja keskimääräisiä vuosittaisia palkkatuloja noin 2 500 euroa tarkasteluajankohdasta ja kohderyhmästä riippuen. Pidempikestoisilla koulutuksilla on suuremmat työllisyys- ja tulovaikutukset kuin lyhytkestoisimmilla koulutuksilla.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankintamenetelmät ja järjestämisprosessit arvioitiin kyselyissä pääosin toimiviksi, ja koulutukset saivat hyvät kokonaisarvosanat. Ammatillisen työvoimakoulutuksen kehitystarpeet liittyvät asiakasohjaukseen, kohdentumiseen ja resursseihin. Resurssien lisäämisen tarve ei liity pelkästään koulutuksien tarjontaan, vaan myös koulutuksiin ohjaamiseen. Työvoimakoulutuksia on joillain alueilla tarjolla kysyntää vähemmän, mutta kaikki TE-toimistojen asiakkaat eivät tunne koulutuksia riittävästi. Osa asiakkaista tarvitsee tukea työvoimakoulutuksiin hakeutumiseen, koulutushakemuksen laatimiseen sekä siirtymässä koulutuksesta työelämään.

Julkaisun tiedot

Alasalmi, J., Busk, H., Holappa, V., Karhunen, H., Mayer, M., Nivala, A., Suhonen, T. & Valtakari, M. (2022), Ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:35.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 2342-6799 (pdf)
  • ISBN: 978-952-383-008-0 (pdf)