Union Membership and the Erosion of the Ghent System: Lessons from Finland

Työpaperit 213 Petri Böckerman, Roope Uusitalo

Ammatillinen järjestäytymisaste on alentunut Suomessa runsaat kymmenen prosenttiyksikköä alle kymmenessä vuodessa. Tutkimuksessa eritellään tähän johtaneita syitä käyttäen yksilötason aineistoa 1990-luvulta. Tulosten mukaan työvoiman koostumuksen tai työmarkkinoiden muutoksilla ei voida selittää kovinkaan merkittävää osaa ammatillisen järjestäytymisasteen alenemisesta. Pääasiallinen syy muutokseen näyttäisi olevan Ghent -järjestelmän perusteiden mureneminen, jonka on aiheutunut ammattiliitoista riippumattoman työttömyyskassan synty. Ikäpolvien välillä on suuria eroja järjestäytymisessä. Tulosten valossa erityisesti 1960-luvun alun jälkeen syntyneet ikäpolvet liittyvät aiempia harvemmin liittoihin.

Julkaistu: 1.6.2005
JEL: J51
ISBN: 952-209-015-8
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa