Työttömyyden kustannukset, työttömyysturvan vaikutus työmarkkinakäyttäytymiseen ja työvoimapalvelut

Työpaperi 305 Matti Kari

Työpaperi koostuu kolmesta erillisestä osasta, joista ensimmäisessä vertaillaan työttömyyden kustannusten suuruutta ja niiden jakautumista eri osapuolten kesken Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Kustannuksista huomioidaan irtisanomisen kustannukset, työttömyysturvamenot ja työttömyydestä aiheutuvat tulonmenetykset. Kustannukset vaihtelevat maiden välillä etenkin niiden osatekijöiden suuruuden perusteella. Suomessa yhdenkään kustannusten osatekijän ei havaittu olevan erityisen suuri tai pieni. Työpaperin toinen osio on kirjallisuuskatsaus työttömyysetuuksien vaikutuksia työmarkkinakäyttäytymiseen tutkivaan kirjallisuuteen. Työttömyysturvaetuuksien tason ja enimmäiskeston on havaittu pidentävän työttömyysjaksoja, arviot vaikutuksen suuruudesta kuitenkin vaihtelevat melko paljon. Vaikutuksen on havaittu myös riippuvan suhdannetilanteesta. Vaikutus näyttää olevan pienempi, kun työttömyys on korkealla tasolla eikä työpaikkoja ole tarjolla. Työpaperin viimeisessä osiossa katsotaan kuinka työvoimapalvelut kohdistuvat ansioturvakauden loppuvaiheeseen ja kuinka ne vaikuttavat työllistymiseen. Työvoimapalvelut eivät näytä kohdistuvan erityisesti etuuskauden loppuvaiheeseen, havainto perustuu kuitenkin hyvin karkeaan tarkasteluun ja siihen täytyy suhtautua varauksella. Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa työvoimakoulutuksen on usein havaittu parantavan siihen osallistuneiden työllistymistä. Työllistämisen vaikutus näyttää riippuvan sen kohteesta: julkiselle sektorille työllistäminen ei näytä parantaneen työllistymistä, mutta yksityiselle sektorille työllistämisellä on usein havaittu positiivisia vaikutuksia.

Julkaistu: 24.5.2016
ISBN: 978-952-209-149-9 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)