Työttömien tilastollinen profilointi

Muut julkaisut Tutkimukset 102 Ilpo Suoniemi, Jutta Moisala, Roope Uusitalo

Riski pitkäaikaistyöttömyydestä voidaan ennustaa jo työttömyysjakson alussa. Työttömyyden pitkittymisestä voidaan tehdä arvio tilastollisen profiloinnin avulla. Profilointimallin ovat kehitelleet tutkijat Jutta Moisala (nyk. Viinikainen), Ilpo Suoniemi ja Roope Uusitalo työministeriölle tekemässään tutkimuksessa Työttömien tilastollinen profilointi. Malli auttaa esimerkiksi työvoimaneuvojia arvioimaan, ketkä tarvitsevat erityistä tukea työnhakuunsa. Parhaassa tapauksessa työttömyyden pitkittyminen saadaan estettyä, kun riskiryhmään kuuluville osataan antaa ajoissa oikeanlaista neuvontaa. Työttömyyden pitkittyminen aiheuttaa ongelmia paitsi työttömälle itselleen, myös julkiselle taloudelle ja työmarkkinoiden toiminnalle.

Moisalan, Suoniemen ja Uusitalon mallissa työttömyyden pitkittymisen riskiä arvioidaan monilla taustamuuttujilla. Huomioiduiksi tulevat ikä, sukupuoli, kansalaisuus, koulutusaste, koulutusala, mahdollinen vajaakuntoisuus sekä alueellisia työmarkkinaeroja kuvaava indeksi. Myös työttömyyteen liittyvät tekijät ovat olennaisia. Niitä ovat työttömyyttä edeltävä toiminta, edellisen työsuhteen päättymisen syy, työttömyyspäivien lukumäärä edellisen kolmen vuoden aikana sekä työttömyysjaksojen lukumäärä edellisen vuoden aikana. Lisäksi otetaan huomioon työttömälle annettu työvoimapoliittinen lausunto.

Taustatietojen perusteella työttömälle lasketaan työttömyysjakson pituutta ennustava riskiluku. Luvun perusteella työttömät jaetaan viiteen ryhmään. Ryhmässä yksi työttömyyden pitkittymisen riski on pienin ja ryhmässä viisi suurin.

Profilointimallin kehittelyä varten tutkijat poimivat työministeriön työnvälitysrekisteristä otoksen vuonna 1998 työttömäksi jääneistä henkilöistä. Mallin perusteella tehtyjä ennusteita työttömyysjakson pituudesta verrattiin todellisiin tietoihin, jotka poimittiin rekisteristä vuonna 2001. Ennusteiden ja toteutuneiden tapahtumien vertailu osoitti, että profilointimallilla voidaan ennustaa työttömyyden kestoa varsin hyvin. Ryhmässä yksi, jossa työttömyyden pitkittymisen riski on pienin, työttömyysjakso kesti keskimäärin 25 päivää. Suurimman riskin ryhmässä työttömyys jatkui keskimäärin 336 päivää.

Julkaistu: 7.8.2006
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote