Tutkijat ehdottavat uutta sosiaaliturvakokeilua perustulokokeilun jälkeen

Mediatiedote
Julkaisuvapaa 25.2.2019 klo 9.00

Tutkijaryhmä esittää uutta kokeilua, jonka avulla saataisiin luotettavaa tutkimustietoa sosiaaliturvan informaatio- ja byrokratialoukuista. Ehdotettu kokeilu pureutuisi työllistymistä haittaaviin tekijöihin jäsennellymmin kuin vuosina 2017–2018 toteutettu ja laajaa huomiota saanut perustulokokeilu.

Sosiaaliturvan informaatio- ja byrokratialoukut voivat muodostaa merkittäviä työllistymisen esteitä. Niiden vähentämiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa sosiaaliturvan aiheuttamista haitallisista työllisyysvaikutuksista. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Palkansaajien tutkimuskeskuksen tutkijoista koostuva ryhmä on laatinut Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta ehdotuksen siitä, miten tietoa saataisiin. Tutkijat tekevät raportissaan ehdotuksen kenttäkokeesta, jossa selvitettäisiin etuusbyrokratian, taloudellisten kannustimien ja informaation muodostamia esteitä työhön osallistumiselle. Keskeinen vaatimus luotettavien tulosten saamiseksi on, että kokeilu toteutetaan satunnaisesti valituille koeryhmille.

Raportissa ehdotetaan kahta vaihtoehtoista tapaa vähentää kokeeseen osallistuvien henkilöiden kohtaamaa byrokratiaa osa-aikaisen työskentelyn aikana. Ehdotetut kokeilut sisältävät joko työttömyysturvan ja asumistuen nykyistä yksikertaisemman haku- ja ilmoitusmenettelyn tai yksinkertaisemmat työaikasäännöt. Kokeilussa parannetaan myös osa-aikatyön taloudellisia kannustimia osalle koeryhmästä. Lisäksi osalle koeryhmästä tarjotaan selkeämpää ja täsmällisempää tietoa nykyisistä byrokratiamenettelyistä ja rahallisista kannustimista.

  • Ehdottamamme kokeilu olisi järkevä toteuttaa, koska sosiaaliturvaa tullaan luultavasti joka tapauksessa uudistamaan. Kukaan ei oikein kuitenkaan tiedä miten sosiaaliturvaa tulisi uudistaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman kokeilua on riski, että tehdään iso kokonaisuudistus, jolle tulee huono maine ilman että tiedetään mistä, kuten Ison-Britannia Unicredit-uudistuksessa on tapahtunut. Kokeilu minimoi uudistuksen epäonnistumisen riskejä. Perustulokokeilu oli hyvä alku kokeiluille, mutta siinä ei kokeiltu sosiaaliturvan uudistamiskelpoista mallia kuten meidän ehdotuksessamme, arvioi PT:n tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.

Suomessa ollaan laajasti yksimielisiä siitä, että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaa uudistusta, jotta se tukisi entistä paremmin yksilöiden hyvinvointia ja mahdollistaisi korkeamman työllisyysasteen. Keskeinen kysymys on, miten osa-aikainen ja tilapäinen työnteko ja sosiaaliturva voidaan sovittaa yhteen nykyistä tehokkaammin.

Tutkijoiden ehdottaman kokeilun tulosten perusteella voitaisiin päätellä, mitkä tekijät vaikuttavat työllistymiseen voimakkaimmin, ja se antaisi näin suuntaviivoja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen
puh. 040 940 2336

Julkaisu

Jarkko Harju, Ohto Kanninen, Hannu Karhunen, Tuomas Kosonen, Tuomas Matikka ja Jouko Verho
Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta,
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2019.