The impact of the near superior’s management on worker wellbeing, retirement intentions, and establishment productivity

Työpapereita 279 Merja Kauhanen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia vaikutuksia lähiesimiehen johtamisella on työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen, eläköitymisaikeisiin ennen varsinaista eläkeikää sekä toimipaikkojen tuottavuuteen. Lisäksi selvitetään, onko lähiesimiehen johtamisen merkityksessä työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen ja eläkeaikeisiin tapahtunut muutoksia yli ajan. Analyyseissa käytetään laajoja ja kaikkia palkansaajia edustavia työolotutkimuksen aineistoja vuosilta 1990, 1997, 2003 ja 2008 sekä vuoden 2008 työolotutkimuksen aineistoa yhdistettynä kahteen rekisteripohjaiseen aineistoon, toimipaikka- ja yksilöaineistoon (FLEED) sekä teollisuuden toimipaikkojen pitkittäisaineistoon (LPDM). Saadut tulokset korostavat lähiesimiehen johtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille. Esimiehen johtaminen on voimavara, jolla on varsin merkittävä vaikutus työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen, kun vakioidaan laajaa joukkoa muita työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Lähiesimiehen johtamisella on myös tilastollisesti merkitsevä vaikutus 45+-vuotiaiden eläköitymisaikeisiin. Lähiesimiehen johtamisen yhteys toimipaikkojen tuottavuuteen oli positiivinen, mutta tämä suhde oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan, kun tuottavuuden mittarina käytettiin liikevaihtoa työntekijää kohti kaikkia toimialoja koskevassa analyysissa.

Julkaistu: 1.8.2012
JEL: M54, J53, L23
ISBN: 978-952-209-105-5
ISSN: 1795-1801