Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2012

Ennustejulkaisut Toimialaennusteet Markku Lehmus, Eero Lehto

Vuosi 2012 on ollut vaikea myös Suomen jalostuselinkeinoille, informaatiopalveluille sekä muille liike-elämän palveluille. Euroopan pitkittyneen velkakriisin aikaansaama epävarmuus sekä Euroopan maiden kireä finanssipolitiikka ovat hidastaneet talouskasvua keskeisimmillä vientimarkkinoillamme sekä lykänneet investointien toteuttamista laajemminkin Euroopan ulkopuolella. Tämän vaikutuksesta tuotanto on Suomessa supistunut usealla teollisuuden toimialalla ja rakentamisessa. Keskimäärin tuotanto kasvaa tänä vuonna toimialaennusteen piirissä olevilla toimialoilla kuitenkin 1,3 prosenttia. Potentiaalia Suomessa kuitenkin on kokonaistuotannon tuntuvallekin elpymiselle, jos kysyntätilanne vain paranee. Työikäisen väestön määrä oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä suurin piirtein samalla tasolla kuin finanssikriisin puhjetessa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä sekä eläkkeelle siirtyminen hiljattainen myöhentyminen takaavat, ettei työvoiman tarjonta ole estämässä tuotannon elpymistä. Pääoman matalat käyttöasteet sekä tuottavuuden kohentumisen jatkuminen ovat osaltaan luomassa edellytyksiä tuotannon palautumiselle alkuvuoden 2008 tasolle ja sen ylikin. Kasvun viriäminen Euroopan ulkopuolella ja eurokriisin osittainen hellittäminen ovat tukemassa Suomenkin suhdanteen kääntymistä parempaan suuntaan. On odotettavissa, että vuosina 2013 ja 2014 vientielinkeinot kasvavat Suomessa muuta taloutta nopeammin.