Poliisitoimen menot kääntyneet laskuun

Mediatiedote
Julkaisuvapaa heti

Pakolaistulva aiheutti kasvupiikin vuonna 2015 sisäasiainministeriön muutoin varsin tasaisena pysyneisiin reaalisiin kokonaismenoihin. Suhteessa bruttokansantuotteeseen sisäasiainministeriön reaalimenot (ilman pakolaismenoja) ovat olleet laskussa ja selvimmin viime vuosina. Sisäasiainmi-nisteriön poliisiosaston reaalimenojen kehitys on ollut tasaista, mutta kääntynyt laskuun parin viime vuoden aikana. Poliisiosaston henkilöstö on sen sijaan supistunut selvästi. Poliisitoimen menot per asukas ovat Suomessa pienemmät kuin muissa Pohjoismaissa tai Saksassa.

Palkansaajien tutkimuslaitos on selvittänyt Suomen Poliisijärjestöjen Liiton pyynnöstä sekä sisäasi-ainministeriön että sen poliisiosaston menojen kehitystä. Projektitutkija Matti Karin tekemässä sel-vityksessä havaittiin lisäksi mm., että poliisien määrä asukasta kohti on Suomessa pienempi kuin muissa Pohjoismaissa tai Saksassa. Euroopan maista ainoastaan Unkarissa on väkilukuun suhteutet-tuna vähemmän poliiseja kuin Suomessa.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän perusteella poliisipalveluiden tarve ei ole juurikaan muut-tunut viime vuosina. Tutkimuksessa saatiin myös jonkinlaista näyttöä siitä, että poliisin resursseilla ja rikosten selvitysasteiden välillä olisi positiivinen korrelaatio.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös poliisipalveluiden alueellista saavutettavuutta. Haja-asutusalueilla poliisin toimintavalmiusaika saattaa olla moninkertainen tiheimpiin kaupunkialueisiin verrattuna. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että valvontaan käytettyjen henkilöresurssien määrä on laskenut poliisin muiden tehtävien kustannuksella. Tällä saattaa olla jotain yhteyttä yksityisten tur-vapalveluita tarjoavien yritysten liikevaihdon jyrkähköön kasvuun. Kansalaisten kannalta tähän kehitykseen sisältyy eriarvoistumisen riski.

 

Lisätietoja

Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto
puh. 09 2535 7350

Julkaisu

Matti Kari:
Tarkastelu sisäministeriön ja poliisin resurssien ja poliisitoimen palvelujen laadun tasosta ja kehityksestä
Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 35, 2017.