Tarkastelu sisäministeriön ja poliisin resurssien ja poliisitoimen palvelujen laadun tasosta ja kehityksestä

Muut julkaisut Raportit 35 Matti Kari

Julkisuudessa on keskusteltu pitkään poliisiin kohdistuneista leikkauksista ja poliisin resurssien riittämättömyydestä (esim. Hahto, 2016; mtv, 2014). Resurssien riittämättömyys voi vaikuttaa työtehtävien kasautumiseen, poliisien jaksamiseen, poliisin palveluiden laatuun ja poliisiin alueelliseen saatavuuteen. Tässä raportissa tarkastellaan sisäministeriön ja poliisitoimen resurssien ja poliisitoiminnan laadun kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana.

Raportin ensimmäisessä johdannon jälkeisessä luvussa (luvussa 2), tarkastellaan sisäministeriön hallinnonalan ja poliisiosaston menojen ja henkilöstön määrän kehitystä. Luvun lopussa katsotaan minkälaisena Suomen sisäministeriön ja poliisitoimen resurssien taso ja kehitys näyttäytyvät kansainvälisessä vertailussa.

Kolmannessa luvussa arvioidaan kuinka poliisitoimen palveluiden tarve sekä laatutaso ovat kehittyneet. Poliisin tehtävät ovat moninaisia eikä yksiselitteistä mittaria tarpeelle tai laadulle ole. Tarpeen kehitystä arvioidaan rikosten ja rikkomusten, eri rikoslajien, hälytystehtävien sekä lupahallinnon suoritteiden lukumäärien perusteella. Laadun arvioinnista puolestaan tarkastellaan katu- ja liikenneturvallisuusindeksejä, poliisin toimintavalmiusaikoja sekä rikosten selvitysasteita.

Neljännessä luvussa katsotaan poliisin alueellista saavutettavuutta ja sen kehitystä. Viidennessä luvussa vertaillaan poliisin ansiotasoa muihin toimialoihin ja ammatteihin sekä tarkastellaan poliisin ansioiden kehitystä. Kuudennessa luvussa pohditaan yksityisten turvapalveluiden roolia ja niiden kehitystä suhteessa poliisiin. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto raportin havainnoista sekä havaintoihin perustuvia johtopäätöksiä.

Julkaistu: 1.6.2017
ISBN: 978–952–209–163–5 (pdf)
ISSN: 2242–6914 (pdf)

Tiedote