Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading

Työpaperit 291 Merja Kauhanen, Mari Kangasniemi

Tutkimuksessa selvitetään siirtolaisuuskokemuksen vaikutusta ammattiasemaan ja henkilön omaan arvioon heidän ylikouluttautumisestaan. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kyselytutkimuksella. Kysely kohdennettiin henkilöille, jotka olivat Viron väestörekisterikeskuksen mukaan asuneet Suomessa ja vertailuryhmälle, jolla ei ollut siirtolaiskokemusta.

Tulosten mukaan Suomessa hankitut tutkinnot ovat yhteydessä parempaan ammattiasemaan siirtolaisuuden jälkeen, mutta siirtolaiskokemus itsessään ei ole yhteydessä saavutettuun asemaan. Siirtolaisuuden yhteydessä koettu ammattiaseman heikentyminen Suomessa ei myöskään ennusta huonompaa tai parempaa ammatillista asemaa myöhemmin Virossa.

Kyselyssä tiedusteltiin henkilöiden omaa mielipidettä siitä, selviytyväisivätkö he osaamisensa tai koulutuksensa puolesta nykyistä vaativammasta työstä. Siirtolaiskokemuksella ei koko aineiston analyysissä ollut yhteyttä tähän kysymykseen annettuihin vastauksiin. Koska siirtolaiseksi lähtevät saattavat lähtökohtaisesti olla erilaisia tässä suhteessa ja tulokset siten harhaanjohtavia, analyysi toistettiin siten, että vertailuryhmään sisällytettiin vain ne henkilöt, jotka olivat harkinneet muuttamista Suomeen. Tällöin saadut tulokset muuttuivat siten, että ne, jotka olivat tosiasiallisesti asuneet Suomessa, pitivät itseään muita harvemmin liian osaavina nykyiseen työhönsä.

Palaavien maastamuuttajien mielipide siitä, että he olisivat kykeneviä suoriutumaan vaativammasta työstä ei ole yhteydessä kokemuksiin ammattiaseman heikentymisestä Suomeen muutettaessa. Kuitenkin sekä taloudellinen menestys että koetut vaikeudet siirtolaisuuden aikana ovat yhteydessä siihen, että henkilö kokee olevansa liian osaava nykyiseen tehtäväänsä.

Julkaistu: 17.2.2015
JEL: J61, J24, F22
ISBN: 978-952-209-134-5 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)