Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen

Muut julkaisut Merja Kauhanen, Jouko Nätti, Satu Ojala
Tiivistelmä

Artikkelissa tutkitaan määräaikaisuuden ja henkilöstökoulutuksen erillis- ja yhdysvaikutuksia myöhempään työuraan. Viitekehyksenä on työn vaatimusten ja resurssien malli. Tutkimusaineistona ovat Tilastokeskuksen työolotutkimukset 1990, 1997 ja 2003 sekä niihin lisätty kahdeksan vuoden rekisteriseuranta (n=9 792).

Tulosten mukaan määräaikaisuus ja henkilöstökoulutus ennustavat sekä erikseen että yhdessä myöhempiä työkuukausia. Ensinnäkin määräaikaisuus vähentää ja henkilöstökoulutus lisää työkuukausia. Toiseksi määräaikaisilla ilman henkilöstökoulusta on muita ryhmiä vähemmän työkuukausia seuranta-aikana, mikä ilmentää riskien kasautumista. Tulos tukee vaatimusten ja resurssien epäsuhtaan perustuvaa kuormitusoletusta. Kolmanneksi henkilöstökoulutus pidentää työuria erityisesti määräaikaisten ryhmässä. Tulos tukee puskurihypoteesia: koulutukseen osallistuminen (resurssi) puskuroi määräaikaisuuden kielteisiä yhteyksiä myöhempään työuraan. Tulokset korostavat siten henkilöstökoulutuksen työllistävyyden näkökulmaa.

Julkaisun tiedot

Nätti, J., Kauhanen, M. & Ojala, S. (2016), Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen. Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) (2016): Työolot ja työurat: tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 53–76.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1798-7482 (verkkojulkaisu), 1236-3049 (painettu)
  • ISBN: 978-951-691-257-1 (pdf), 978-951-691-256-4 (nid.)