A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence

Työpaperit 292 Petri Böckerman, Ohto Kanninen, Ilpo Suoniemi

Tutkimuksessa tarkastellaan Kelan maksaman sairauspäivärahan vaikutusta sairauspoissaolojen kestoon. Suomessa sairauspäiväraha määräytyy kahden vuoden takaisista työtuloista. Korvausuhde ei ole vakio vaan sairauspäiväraha riippuu epälineaarisesti aiemmista vuosityötuloista. Sairauspäivärahajärjestelmän vaikutuksen identifointi perustuu päivärahan korvaussuhteessa tietyillä tulotasoilla tapahtuviin hyppäyksiin. Ekonometrisena estimointimenetelmänä on ns. kulmapistemenetelmä. Kulmapistemenetelmällä kvasikokeellinen kausaalivaikutus vastemuuttujaan voidaan identifioida tilanteissa, joissa tarkastelun kohteena oleva politiikkamuuttuja on tunnettu, deterministinen ja kulmapisteellinen funktio sitä määräävästä muuttujasta. Tässä sovelluksessa politiikkamuuttuja on sairauspäivärahan laskukaava, määrittelevä muuttuja on kahden vuoden takaiset tulot ja vastemuuttuja on sairauspoissaolojakson kesto. Tutkimuksessa havaitaan, että korkeampi korvaustaso pidentää selvästi sairauspoissaolojaksoja. Sairauspoissaolojaksojen keston jousto korvaussuhteen suhteen on noin 1,4.

Julkaistu: 16.5.2014
JEL: I13, I18, J22
ISBN: 978-952-209-129-1 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)