Tansaniassa suunnattava kohti sukupuolisensitiivisempää sosiaalipolitiikkaa

Mediatiedote

Kaksi vuosikymmentä kestäneiden sosiaalipoliittisten uudistusten ja talouden rakennemuutosten jälkeen Tansania nousi vuonna 2020 matalatuloisten maiden joukosta alemman keskituloluokan maiden ryhmään. Tuoreen tutkimuksen mukaan Tansania on ottanut merkittäviä edistysaskelia oikeusperiaatteissa, ja hallituksen politiikkaohjelmat ovat huomioineet yhä enenevässä määrin sukupuolinäkökohtia. Tästä huolimatta maan sosiaalipolitiikkatoimet ja niiden tarjoamat palvelut sekä sosiaaliturva ovat edelleen vahvasti eriytyneet (two-tiered) sektoreittain. Tästä johtuen naisia ​​kohtaavat hyvin erilaiset toimeentulon turvaamiseen liittyvät haasteet virallisella ja epävirallisella sektorilla esimerkiksi sairastumisen, raskauden tai työttömyyden yhteydessä. Naiset jäävät myös suurelta osin huomiotta Tansanian laajemmassa teollistumis- ja kehitysstrategiassa, mikä hidastaa naisia osallistavaa kehitystä Tansaniassa.

Tansanian sosiaalipolitiikan kokonaisvaltaista kehitystä viimeisten vuosikymmenten aikana ei ole juurikaan tutkittu, ja alakohtaisten politiikkatoimien kehitystä on tarkasteltu erityisen vähän naisten näkökulmasta. Myöskään Afrikan mittakaavassa vastaavaa tutkimusta ei ole juuri tehty. Tansania, kontekstina uusien sosiaalipoliittisten mallien tutkimuksessa, on huomionarvoinen, sillä maa on tehnyt merkittäviä sosiaalipoliittisia uudistuksia, kuten laajentanut sairausvakuutuksen kattavuutta, tehnyt uraauurtavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä sekä julkaissut useita kunnianhimoisia poliittisia suunnitelmia mukaan lukien sukupuolten tasa-arvoa edistävät sitoumukset.  

Edistysaskeleista huolimatta naiset ovat Tansaniassa yhä edelleen hyvin eriarvoisessa asemassa suhteessa miehiin. Sukupuolten välisen tasa-arvon indekseissä maa on listauksen hännillä, ja naisten koulutus ja sosiaalinen pääoma on heikkoa ja heillä on myös heikommat mahdollisuudet omistaa ja luoda varallisuutta. Sosiaalipolitiikan rooli tässä yhtälössä on tärkeää ymmärtää. Erityisesti on huomioitava rajoitteet, joita puutteet luovat naisten hyvinvoinnin ja osallistavan kehityksen esteeksi sekä on paikannettava ne politiikan alueet, instrumentit ja keskeiset vaikutukset (synergiat), joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää naisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. 

Uusi tutkimus tarkastelee Tansanian sosiaalipoliittista kehitystä erityisesti työikäisten naisten näkökulmasta kolmen keskeisen osa-alueen osalta. Näihin kuuluvat terveyspolitiikka, sosiaaliturvatoimet ja työpolitiikka. Tutkimus valottaa, missä määrin politiikkatoimet ulottuvat naisiin, ovatko ne riittäviä ja laadukkaita, sekä mitkä ovat niiden vaikutukset ja mahdolliset vajeet hyvinvoinnin, taloudellisen osallisuuden ja osallistavan kehityksen kannalta. Erityisesti tutkimus avaa sitä, miten maassa esiin nouseva sosiaalipoliittinen malli vastaa kokonaisvaltaisesti työikäisten naisten tuen tarpeisiin elämän eri muutostilanteissa ja haasteissa. Huomiota kiinnitetään erityisesti palveluiden, sosiaaliturvan ja työllistymistä tukevien toimien riittävyyteen ja kattavuuteen eri sukupuolten välillä, sekä epävirallisen ja virallisen sektorin piirissä toimivien naisten keskuudessa. 

Tutkijat Roosa Lambin ja Milla Nyyssölä tiivistävät tutkimuksensa johtopäätökset: 

”Tansaniassa tulisi luoda kokonaisvaltaisempaa, transformatiivista, sukupuolinäkökohdat huomioivaa sosiaalipolitiikkaa osallistavan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. Koska maassa ei ole tehty systemaattisia toimia hyvinvointijärjestelmän rakentamiseksi, huomiotta ovat jääneet sosiaalipolitiikan eri sektoreiden väliset synergiat. Tämä vaikeuttaa siirtymistä kohti johdonmukaista “sosiaalipolitiikkaa” sen sijaan, että keskitytään terveyspolitiikkaan, sosiaaliturvatoimiin ja työllisyyteen erillisinä alueina.” 

Tutkimus on tehty scoping review -menetelmää hyödyntäen, sekä hyödyntäen tilastotietoja, monipuolisia akateemisia julkaisuja ja hallinnollista kirjallisuusaineistoa.  

Tutkimus tehtiin Suomen ulkoministeriön rahoituksella YK:n WIDER-instituutin hankkeessa nimeltään Sustainable development solutions for Tanzania – strengthening research to achieve SDGs. 

Linkki tutkimukseen: https://www.wider.unu.edu/publication/exploring-social-policy-trajectories-mainland-tanzania 

Linkki projektin sivuille: https://www.wider.unu.edu/project/sustainable-development-solutions-tanzania-%E2%80%93-strengthening-research-achieve-sdgs

Työryhmä: