The Role of Natural Resources and Geography for Productivity in Developed Countries

Työpaperi 320 Sakari Lähdemäki, Eero Lehto, Eero Mäkynen

Tämä tutkimus tarkastelee luonnonvarojen ja maantieteen vaikutusta työn tuottavuuteen ja asukaslukuun suhteutettuun BKT:hen eri maissa. Vaikutukset ovat joko suoria tai ne välittyvät T&K-intensiteetin, koulutuksen tason ja/tai teollisuuden tuotantorakenteen kautta. Tutkimus tarkastelee 42 kehittynyttä ja kehittyvää maata. Tutkimuksen maatiedemuuttujat ovat väestötiheys, maantieteellinen keskeisyys ja väestön koko. Tulosten mukaan maatalousmaan osuuden, metsämaan osuuden sekä kaasu- ja öljyvarojen kokonaisvaikutus tuottavuuteen on keskimäärin negatiivinen. Mineraalivaroilla, joita mitattiin mineraalien tuotannolla, ja maataloudella on positiivinen vaikutus. Maantiedemuuttujista väestötiheys lisää T&K-investointeja ja nostaa sitä kautta tuottavuutta. Tämä vaikutus syntyy siitä huolimatta, että koulutustaso reagoi väestötiheyteen negatiivisesti. Maan keskeinen sijainti, sen rajojen läheisyydessä olevan taloudellisen aktiviteetin perusteella, vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen. Vastoin odotuksia väestön koon kokonaisvaikutus tuottavuuteen on negatiivinen useimmissa estimoiduissa malleissa. Vaikutus syntyy, kun väestön koko supistaa T&K-investointeja ja alentaa koulutustasoa.

Julkaistu: 18.4.2018
ISBN: 978-952-209-172-7 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: O13, O40, O47, O57, Q00, R120
Tiedote