Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta

Muut julkaisut Hannu Karhunen, Henriikka Hannula, Jouni Pursiainen

Tiivistelmä

Selvitysryhmän tehtävä on ollut selvittää, onko Suomessa tarvetta uudelle opettajia koskevalle tiedonkeruulle, mihin eri käyttötarkoituksiin rekisteriä tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä, ja millaisia vaihtoehtoja, kustannuksia, lainsäädäntötarpeita sekä tietosuojakysymyksiä rekisterin perustamiseen liittyy. Lisäksi selvitysryhmän tuli tarkastella, voitaisiinko opettajia koskevan tiedonsaannin tarpeisiin vastata kokonaan tai osittain kehittämällä olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä ja tietovarantoja.

Selvitysryhmä esittää, että Suomeen perustetaan opettajarekisteri. Rekisterin perustamista puoltaa yleinen etu. Opettajien työtehtävistä, kelpoisuuksista ja alueellisista tarpeista ei ole tällä hetkellä riittävän luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Luotettavaa tietoa tarvitaan koulutuksen ennakointiin, seurantaan, tutkimukseen ja kehittämiseen. Opettajarekisteristä saatava tieto edistäisi myös koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Eri koulutusasteiden näkökulmat ja tiedonkeruun ongelmat poikkeavat toisistaan ja esitys lähtee siitä, että rekisteri kannattaa perustaa vaiheittain, lähtien esi- ja perusopetuksesta sekä lukiosta.

Raportissa kuvataan myös keskeisin opettajarekisterin perustamiseen, tarpeellisuuteen ja kohdentamiseen ja kustannuksiin liittyvä kritiikki, joka on syytä ottaa huomioon opettajarekisteriä koskevassa päätöksenteossa.

Julkaisun tiedot

Hannula, H., Karhunen, H. & Pursiainen, J. (2021), Selvitys opettajarekisteristä ja opettajatiedonkeruusta, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:54.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1799-0351 (pdf)
  • ISBN: 978-952-263-778-9 (pdf)