Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti

Muut julkaisut Hannu Karhunen, Tuomo Suhonen, Tuomas Pekkarinen, Tuomo Virkola

Tässä väliraportissa esitellään kuvailevia tunnuslukuja korkeakouluihin hakevien hakukäyttäytymisen sekä korkeakouluopiskelijoiden valikoitumisen muutoksista vuosina 2015-2020 käyttämällä Opetushallituksen opiskelijavalintarekisteriä. Väliraportti on osa opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää, onnistuiko uudistus nopeuttamaan siirtymiä korkeakouluopintoihin sekä parantamaan opiskelupaikkojen kohdentumista. Väliraportin tulosten mukaan haettujen opiskelupaikkojen määrä per hakija kasvoi vuosien 2017 ja 2020 välillä ja tämä kasvu oli selvintä nuorimpien hakijoiden kohdalla. Samalla haut jakaantuivat myös useammille aloille ja korkeakouluihin, jotka sijaitsevat kauempana hakijan kotikunnasta. Hyväksytyksi tulleiden hakijoiden osuus kasvoi selvästi vuonna 2020, ja tämä muutos oli erityisen voimakas ammattikorkeakoulujen kohdalla. Paikan vastaanottaneiden osuus ei sen sijaan kasvanut yhtä vahvasti, sillä aikaisempaa suurempi osuus opiskelupaikkatarjouksen saaneista hakijoista jätti paikan hyväksymättä. Useamman vuoden jatkunut paikan vastaanottaneiden hakijoiden keski-iän kasvu pysähtyi vuosina 2018-2020 ja samalla myös naisten osuuden kasvu pysähtyi. Korkeakouluihin valittujen opiskelijoiden vanhempien koulutustasossa ei näytä tapahtuneen suuria muutoksia vuonna 2020. Tämä kehitys peittää kuitenkin alleen tuntuvaa oppialojen välistä vaihtelua. Vuonna 2020 valittujen opiskelijoiden tarkastelu osoittaa, että todistus- ja koepisteillä valitut opiskelijat ovat taustaltaan keskimäärin erilaisia. Todistusvalinnan kautta valitut opiskelijat ovat selvästi nuorempia kuin koevalinnalla valitut. Yliopistoissa he ovat myös suuremmalla todennäköisyydellä miehiä ja tulevat paremmin koulutetuista perheistä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla todistusvalinnan kautta näyttää pikemminkin valikoituvan suuremmalla todennäköisyydellä naispuolisia opiskelijoita.

Julkaisun tiedot

Karhunen, H., Pekkarinen, T., Suhonen, T. & Virkola, T. (2022), Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti, VATT muistiot 62, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1798-0321 (pdf)
  • ISBN: 978-952-274-272-8 (pdf)