Koettakaa totuudella, vastasi tutkimusjohtaja

Labore-blogit Heikki Taimio

Ajoittain Palkansaajien tutkimuslaitosta ja sen tutkijoita on lähestytty ja luonnehdittu ikään kuin me olisimme jokin palkansaajajärjestöjen tai niitä lähellä olevien puolueiden torvensoittaja, jopa suorastaan työmarkkinaosapuoli. Pidetään esimerkiksi ihan luonnollisena, että ”palkkaneuvottelujen tässä vaiheessa” PT:ltä tulee tarkoitushakuisia ennusteita tai talouskommentteja, ja media voi kysellä niitä juuri tällä mielellä. Tällaiset kommentit ja tällainen asennoituminen eivät tietenkään ole mieluisia laitoksen tutkijoiden kannalta.

PT-blogissa ”esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa”, ja tämä pätee nyt siitäkin huolimatta, että allekirjoittanut vastaa laitoksen tiedottamisesta. Uskon kuitenkin heijastelevani monien kollegoidenikin tuntoja, kun sanon, että yllä kuvaamani lähestymistapa laitokseen ja sen tutkijoihin on epäasiallinen.

PT:n tutkimustoiminnassa pyritään vain ja ainoastaan tavoittelemaan totuutta, siinä noudatetaan akateemisia kriteereitä, ja se on altistettu aivan normaaliin tapaan tieteelliselle kritiikille. Laitoksen omaksuma ”palkansaajanäkökulma” heijastuu toki siihen, että tutkimuskohteemme painottuvat sellaisiin asioihin – työmarkkinoihin, julkistalouteen ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen – jotka ovat palkansaajille erityisen läheisiä. Palkansaajajärjestöt ovat kyllä keskeisiä taustayhteisöjämme ja rahoittajiamme, mutta ne eivät ohjaile meidän tutkimustuloksiamme.

Minulta ei täällä kukaan ole koskaan kysynyt minkään puolueen jäsenkirjaa. En tiedä, onko muiltakaan, ja kenellä on jäsenkirja ja kenellä ei. Totta puhuen se ei minua kauheasti kiinnostakaan. Omista syistäni olen suorastaan allerginen asenteelle, josta voi käyttää nimitystä poliittinen tarkoituksenmukaisuus. En uskokaan, että tutkijat ovat hakeutuneet PT:hen toimiakseen jossain edunvalvontajärjestössä tai puolueen thinktankissa. Samalla en kuitenkaan ota kantaa, että kyseiset järjestöt välttämättä harrastaisivat poliittista tarkoituksenmukaisuutta, vaikka media monesti näin näyttää olettavankin.

Meillä PT:n tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä taloudesta ja talouspolitiikasta, kullakin hänen omista tutkimus- ja muista taustoistaan lähtien. Yhteistä pohjaa voidaan kuitenkin hakea siitä verraten yleisesti hyväksytystä ja tutkimustiedon tukemasta näkemyksestä, että markkinatalous ei aina toimi kaikkien kansalaisten – eikä siis heidän suuren valtaenemmistönsä, palkansaajienkaan – parhaaksi. Tämän vuoksi tarvitaan julkisen vallan väliintuloa ja korjaustoimia. Tämän periaatteellisen lähtökohdan kiistävät vain kaikkein jyrkimmät markkinafundamentalistit.

Palkansaajien tutkimuslaitokseen on pesiytynyt tutkijoita, jotka jakavat perusnäkemyksen markkinoiden epätäydellisestä toiminnasta ja julkisen toiminnan tarpeellisuudesta. Jos joku sattuisi ajattelemaan aivan eri lailla, hän tuntisi olonsa pian aika orvoksi – tai sitten viihtyisi hyvin, jos pitäisi väittelyistä.

Haluamme sammuttaa kansalaisten tiedonjanoa totuudella. Jos media hakee totuuteen pyrkiviä, markkinavoimiin analyyttisesti ja kriittisesti suhtautuvia tutkijoita, niin tervetuloa PT:hen. Jos sen sijaan etsitte tarkoitushakuisia tutkimuksia, olkaa hyvä ja menkää muualle.