Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work

Työpaperit 272 Merja Kauhanen, Jouko Nätti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työsuhteen tyypin merkitystä työpaikkojen laatuun käyttäen suomalaisia työolotutkimusten aineistoja vuosilta 1997, 2003 ja 2008. Työsuhteet on jaettu eri tyyppeihin huomioiden myös syy määräaikaisen ja osa-aikaisen työn tekemiseen. Tulosten mukaan työpaikkojen laadussa löytyy selviä eroja työsuhteen tyypin mukaan. Tulokset osoittavat myös, kuinka tärkeää on erottaa vastentahtoisesti määrä- ja osa-aikaista työtä tekevät muista syistä näitä työsuhteita tekevistä näissä tarkasteluissa. Vastentahtoisten määrä- ja osa-aikaisten palkansaajien arviot olivat lähes poikkeuksetta heikompia tässä paperissa tutkittujen keskeisten työn laatua kuvaavien indikaattorien suhteen kuten koulutusmahdollisuudet, osallistuminen työnantajan maksamaan koulutukseen, etenemismahdollisuudet, kehittymismahdollisuudet, vaikutusmahdollisuudet työssä ja koettu työn epävarmuus.

Julkaistu: 1.12.2011
JEL: J24, J81
ISBN: 978-952-209-098-0
ISSN: 1795-1801