Does the value-added tax shift to consumption prices?

Työpapereita 250 Matti Virén

Tutkimuksessa selvitetään, miten kulutusverot, erityisesti arvonlisävero, vaikuttavat kuluttajahintoihin. Empiirinen osa perustuu EU-maita koskevaan aineistoon ajanjaksolta 1970–2004. Tutkimuksen taustalla on tavanomainen kysyntä-tarjonta-analyysi verotuksen kohtaannosta. Kohtaanto-ongelmaa selvitetään yksinkertaisten mark-up hinnoitteluyhtälöiden, Phillipsin käyrien ja inflaatio-odotusvirheitä koskevien analyysien avulla. Kaikki yhtälöt estimoidaan EU15 -maiden paneeliaineistosta käyttäen erilaisia estimaattoreita ja muuttujatäsmennyksiä. Tämän analyysin ohella selvitetään valmisteverojen hintavaikutuksia Suomea koskevan hyödyke- ja toimipaikkakohtaisen mikroaineiston avulla. Aineisto kattaa ajanjakson 1997–2004. Empiiristen analyysien tulos on se, että noin kaksi kolmannesta veroista siirtyy kuluttajahintoihin. Sen sijaan tuottajahintoihin verotuksella ei näyttäisi olevan mainittavaa vaikutusta.

Julkaistu: 1.4.2009
JEL: H22
ISBN: 978-952-209-067-6
ISSN: 1795-1801