Do mergers and acquisitions affect the competition situation? Evidence from Finland

Muut julkaisut Tutkimuksia 104 Eero Lehto

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa Eero Lehto on tutkinut yrityskauppojen kilpailuvaikutuksia laajalla yrityskauppatapahtuma-aineistolla, joka on yhdistetty Tilastokeskuksen toimipaikkatason aineistoihin. Aineisto kattaa vuodet 1989–2003. Yrityskaupan suoraa vaikutusta hintaan on vaikea arvioida hintatietojen puuttumisen vuoksi. Kilpailuvaikutuksia arvioidaankin pääosin sen perusteella, miten yrityskaupat ovat vaikuttaneet liikevaihtoon. Me oletamme, että yrityskauppojen suora vaikutus yrityskaupan osapuolten liikevaihtoon ja toisaalta epäsuora vaikutus muiden yritysten liikevaihtoon jo kuvastaa yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Jos yrityskauppa heikentää kilpailua, kaupan kohteen (tai ostajan) liikevaihdon pitäisi pienentyä ja samalla yrityskaupan ulkopuolelle jääneiden yritysten liikevaihdon pitäisi suurentua. Tulkinta epäsuoralle vaikutukselle, johon tämän tutkimuksen johtopäätökset pitkälti nojautuvat, lähtee ajatuksesta, jonka mukaan kilpailun aktiivinen rajoittaminen tekee muille yrityksille tilaa laajentua. Analyysia täydennetään tarkastelemalla yrityskauppojen vaikutuksia yritysten voittoihin, toimipaikkojen lopettamiseen ja uusien toimipaikkojen perustamiseen.

Tulosten mukaan horisontaaliset kotimaiset kaupat rajoittavat kilpailua palveluissa, mutteivät teollisuudessa. Muut kotimaiset yrityskaupat eivät rajoita kilpailua juuri millään toimialalla. Ulkomainen yrityskauppa, jossa ulkomainen yritys ostaa suomalaisen, rajoittaa kilpailua teollisuudessa sekä muissa palveluissa ja rakentamisessa. Sisäisten rakennejärjestelyjen kilpailuvaikutukset jäävät epäselviksi. Tapahtumaan, jossa suomalainen yritys ostaa ulkomaisen, ei liity kilpailun rajoittumista kotimaassa.

Julkaistu: 4.4.2007
ISBN: 978-952-209-039-3
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote