VAR-malli Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamiseen

Työpapereita 325 Miia Korhonen

Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamista rajoittamattomien vektoriautoregressiivisten mallien (VAR-mallien) avulla. Tavoitteena on hyödyntää rakennettuja VARmalleja tutkimuslaitoksen lyhyen aikavälin ennustekäytössä syksyisin ja keväisin. Tutkimusta pohjustettiin selvittämällä talousennustamisen historiaa Suomessa sekä ennustamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi tarkasteltiin ennustemallityyppien keskeisiä piirteitä sekä syvennyttiin VAR- ja VARX-mallien rakenteeseen ja ominaisuuksiin. VAR-mallien estimointia varten kerättiin neljännesvuositason aineistoa vuodesta 1990 alkaen.

Malleissa oli kolme valintakriiteriä: out-of-sample-ennusteiden tarkkuus keskineliövirheen neliöjuurella (RMSE) tai vuosikasvuasteen ennustevirheiden neliösummalla mitattuna, mallien makrotaloustieteellinen johdonmukaisuus impulssivasteiden ja Grangerin kausaalisuustestien avulla arvioituna sekä herkkyysanalyysin tulokset. Kriteerien perusteella valituille malleille oli yhteistä vähäinen viiveiden määrä ja estimoinnin aloittaminen mahdollisimman varhaiselta periodilta. Kaikki valitut mallit sisälsivät seuraavat kolme muuttujaa: Suomen korjattu BKT, Euroopan unionin BKT ja Suomessa ja EU15:ssä työntekijälle maksettujen nimellisten kompensaatioiden suhde. Näiden lisäksi mukana oli korkeintaan kaksi seuraavanlaista muuttujaa: yksityiset investoinnit sekä työvoimakustannukset työntekijää kohti. Mallien muuttaminen VAR-malleista VARX-malleiksi asettamalla Suomessa ja EU15:ssä työntekijälle maksettujen nimellisten kompensaatioiden suhdemuuttujan eksogeeniseksi paransi mallien ennustetarkkuutta entisestään. Estimoidulla malleilla tehtiin ennusteita vuosille 2017 ja 2018. Ennusteita suoritettiin periodeista 2017Q1, 2017Q2 ja 2017Q4 alkaen. Periodeista 2017Q4 alkavissa ennusteissa keskimääräinen arvio Suomen bruttokansantuotteen kasvuasteelle on 3,1 prosenttia vuonna 2017 ja 1,8 prosenttia vuonna 2018.

Julkaistu: 20.11.2018
ISBN: 978-952-209-178-9 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)