Trade unions in the south and co-operation between unions in the South and in the North: A survey of the economics literature

Työpaperit 285 Mari Kangasniemi, Jukka Pirttilä

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan viimeaikaista taloustieteellistä tutkimusta ammattiliittojen roolista kehitysmaissa ja pyritään selvittämään tulevaisuuden tutkimustarpeita. Ammatillisen järjestäytymisen vaikutuksesta palkkaan ja työllisyyteen on paljon sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta kehittyneiden maisen osalta, ja jonkin verran myös kehitysmaista. Tavanomaisten palkka-, työllisyys- ja tulonjakovaikutusten lisäksi järjestäytymisellä voi kehitysmaissa olla kuitenkin vaikutuksia myös esimerkiksi työoloihin, erityisesti jos valtion mahdollisuudet valvoa niitä ovat heikot. Kehitysapua kanavoidaan monissa maissa myös ammattijärjestöjen kautta. Tämän toiminnan vaikuttavuudesta ei ole juurikaan järjestelmällisiä tilastoaineistoon perustuvia evaluaatioita. Tutkimuksen tulisikin jatkossa pyrkiä täyttämään näitä aukkoja tietämyksessä.

Julkaistu: 1.5.2013
JEL: J51, O15, O22
ISBN: 978-952-209-115-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)