Public provision, commodity demand and hours of work: An empirical analysis

Työpaperit 261 Ilpo Suoniemi, Jukka Pirttilä

Atkinsonin ja Stiglitzin (1976) tuloksen mukaan eriytettyä hyödykeverotusta ei tarvita, jos työtuloja pystytään verottamaan epälineaarisesti sekä kuluttajien preferenssit ovat separoituvia kulutuksen ja vapaa-ajan välillä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten tämän teorian oletukset toteutuvat Suomen kulutustutkimuksen aineiston valossa. Aineisto sisältää tarkkaa tietoa kulutuksen rakenteesta, julkisten hyvinvointipalveluiden käytöstä sekä työtunneista. Kun regressiomallissa työtuloja kontrolloidaan joustavalla, semiparametrisella tavalla, pääomatulot ja asumismenot ovat negatiivisesti korreloituneita työtuntien kanssa, kun taas päivähoitopalveluiden käyttö on jossain määrin positiivisessa yhteydessä työn tarjontaan. Tulosten mukaan pääomatuloja ja asumismenoja tulisi verottaa, kun taas päivähoidon käyttöä tulisi mahdollisesti tukea.

Julkaistu: 1.4.2010
JEL: C14, H21, H42
ISBN: 978-952-209-083-6
ISSN: 1795-1801