Nostaako asumistuki vuokria? Tutkimus Turun seudun vuokra-asuntomarkkinoista

Työpaperit 241 Samuli Hiekka, Matti Virén

Tässä tutkimuksessa selvitetään asumistuen kohtaantovaikutuksia Turun aluetta koskevan paneeliaineiston avulla. Aineisto koostuu 765 kotitaloudesta, jotka ovat saaneet asumistukea ajanjaksona 2000–2007. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että osa asumistuesta siirtyy vuokriin. Siirtymä on varovasti arvioiden noin 15 prosenttia, jos kohta on hyvin mahdollista, että luku on jopa 25 prosenttia. Tuloksemme näyttäisivät oleva sopusoinnussa ulkomaisten tutkimusten kanssa, joissa on myös päädytty verraten korkeisiin siirtymäarvioihin. Jos näin on, on syytä pohtia asumisen tukijärjestelmän muutostarpeita ainakin niin sanottujen omavastuiden osalta.

Julkaistu: 1.4.2008
JEL: H22, I38, R28
ISBN: 978-952-209-055-3
ISSN: 1795-1801