Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019

Muut julkaisut Eetu Isotalo, Antti Kauhanen, Terhi Maczulskij

Johdanto

Kunta-ala sopi viime neuvottelukierroksen yhteydessä, että se käynnistää tilastollisen selvityksen kunta-alan palkka- ja työvoimakustannuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kunta-alan ja yksityisen sektorin välisiä palkkaeroja Suomessa. Seurantaryhmänä on toiminut kunta-alan tilastoryhmä, joka on vastannut selvityksen projektisuunnitelman valmistelusta. Tämän selvityksen tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä palkkaeroista ottaen samalla huomioon kuntatalouden tulevaisuuden näkymät sekä muut kuntatyönantajiin vaikuttavat olosuhteet. Johtopäätöksiä tehtäessä voidaan ottaa huomioon myös muita tilastollisia ja puolueettomia selvityksiä aiheesta.

Projektin aluksi on laadittu lausunto aiemmin kunta-alalle tehtyjen selvitysten tilastollisista menetelmistä, analyyseissa käytetyistä muuttujista sekä selvitysten sisällöistä. Lausunto on laadittu yhteistyössä Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa. Lausunnossa ilmenneiden huomioiden ja tilastoryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on tehty uusi ja kolmas selvitys kunta-alan ja yksityisen sektorin välisistä palkkaeroista.

Selvityksen rakenne on seuraava. Toisessa kappaleessa käydään läpi selvityksen lähtökohdat, kuten aineistokuvaus ja ansiokäsitteiden määrittely. Kolmannessa kappaleessa on raportoitu kuvailevaa analyysia kunta-alan ja yksityisen sektorin keskimääräisistä palkkaeroista. Neljännessä kappaleessa esitetään selvityksen tilastolliset menetelmät, ja viidennessä luvussa raportoidaan mallien tuottamat tulokset. Tarkastelut on tehty erikseen vastaaville ja kaikille ammateille sekä eri demografisten ryhmien mukaan (kuten sukupuoli, ikäryhmä ja koulutustaso). Lopuksi, viidennessä kappaleessa annetaan yhteenveto selvityksen tuloksista.

Julkaisun tiedot

Kauhanen, A., Maczulskij, T. & Isotalo, E. (2020), Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019, Kuntatyönantajat.

Linkki julkaisuun