Katsaus demokratiaa ja osallisuutta käsittelevän keskustelun nykytilaan

Muut julkaisut Anna Idström

Esipuhe

Äänestäminen ja kaupunkilaisten aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ovat keskeisiä demokratian toteutumisen kulmakiviä länsimaisissa yhteiskunnissa. Viime vuosina äänestysaktiivisuus ja osallistuminen perinteiseen puoluetoimintaan on vähentynyt. Tilalle on tullut uudenlaisia osallistumisen muotoja. Kaupunkilaisten omaehtoinen yhteistoiminta, kaupunkiaktivismi, on yleistynyt. Tämä näkyy muun muassa erilaisina spontaaneina kaupunginosatapahtumina, asukkaiden välisten vertaispalvelujen lisääntymisenä sekä moninaisena vertaisverkostoihin perustuvana toimintana paremman kaupungin hyväksi.

Tässä tutkimuskatsauksessa tarkastellaan yllä kuvattuja muutoksia asukkaiden yhteiskunnallisen osallistumisen tavoissa. Yhtäältä näkökulmana ovat äänestysaktiivisuuden lasku ja äänestämisen eriarvoisuus sekä äänestämiskäyttäytymiseen vaikuttavat uudenlaiset tiedonkanavat. Toisaalta käsitellään kansalaisaktivismin ja lähidemokratian uusia piirteitä, kaupunkiaktivismia sekä erilaisia virallisia osallistamisen kanavia kuten kansalaisraateja ja osallistuvaa budjetointia. Kolmantena pääteemana esiin nousee kaupunkiorganisaation ja asukkaiden välinen vuorovaikutus ja kysymys asiantuntijuuden omistajuudesta. Tässä yhteydessä luodaan katsaus myös kaupungin virastojen nykyisiin osallistamiskäytäntöihin.

Helsingissä on parhaillaan käynnissä laajamittainen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa demokraattista päätöksentekoa ja sen vaikuttavuutta, lisätä asukaslähtöisyyttä sekä vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutuskäytäntöjä. Uudistus haastaa kaupungin virastot – tulevat toimialat – miettimään kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta uudella tavalla. Asukaslähtöisyyden vahvistamiseksi Helsinkiin ollaan kehittämässä uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Tämä tutkimuskatsaus tarjoaa kattavan tietopaketin uuden toimintamallin kehittämisen tueksi.

Helsingissä marraskuussa 2016
Katja Vilkama
tutkimuspäällikkö

Julkaisun tiedot

Idström, A. (2016), Katsaus demokratiaa ja osallisuutta käsittelevän keskustelun nykytilaan, Tutkimuskatsauksia 2016/13, Helsingin kaupungin tietokeskus.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1455-7266, ISSN: 1796-7236 (pdf)
  • ISBN: 978-952-331-207-4, ISBN: 978-952-331-208-1 (pdf)