Income mobility, dynamics and risk over the working life: income insurance from taxes and cash transfers in 2001–2008

Työpapereita 300 Ilpo Suoniemi

Tutkimuksessa tarkasteltiin työikäisen väestön, 20–59-vuotiaat vuonna 2000, tuloriskejä Tilastokeskuksesta hankitun laajan rekisteripohjaisen paneeliaineiston avulla. Vero- ja sosiaaliturvajärjestelmää tarkastellaan laajana sosiaalivakuutuksena ja vaikutusta riskiin mitataan tuotannontekijä-, brutto- ja käytettävissä olevien tulojen riskipreemioiden peräkkäisten erotusten avulla. Ennakkoon ennustetut (ex ante) toimeentuloriskit estimoidaan dynaamisen, eteenpäin katsovan mallin avulla. Logaritmimuotoinen malli kuvaa tuloliikkuvuutta suhteessa väestöryhmän vuosittaisiin keskituloihin. Estimoinnit perustuvat väestöositukseen, joka määräytyy ennusteperiodia edeltävän, syntymävuosikohortin, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman perusteella. Tulosten perusteella vero- ja tulonsiirtojärjestelmä pienentää merkittävästi kotitalouksien tulonvaihtelua ja tuloriskiä. Tästä näyttävät hyötyvän eniten ne ryhmät, joissa markkinatulojenriskit olivat suurimmat. Tulosten perusteella julkinen sektori saa aikaan merkittävää riskien (tulojen vaihtelun) uudelleenjakoa, joka täydentää tulonsiirtojen uudelleenjakoroolia. Välittömän verotuksen merkitys on huomattavasti tulonsiirtoja pienempi. Toteutuneihin arvoihin perustuvat (ex post) riskimittarit antoivat samansuuntaisia tuloksia kuin dynaamiseen malliin perustuvat mittarit. Kvalitatiivisesti arvioituna tulokset ovat myös pitkälle riippumattomia siitä, mitä riskinkaihtamisparametria laskelmissa käytetään.

Avainsanat: Risk-premium, social protection, redistribution, age
Julkaistu: 4.2.2016
JEL: D31, D63, H24, H55
ISBN: 978-952-209-144-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)