Identification of fiscal SVARs in small open economies using trading partner forecast errors as instruments

Työpaperit 330 Sakari Lähdemäki, Henri Keränen

Tutkimuksessa tarkastellaan finanssipolitiikan dynaamisia vaikutuksia SVAR-mallilla, jossa rakenteelliset parametrit identifioidaan käyttämällä ulkoisia instrumentteja. Tutkimuksen tärkein kontribuutio on uusi instrumentti tuotantoshokeille. Instrumentti muodostetaan hyödyntäen ammattimaisten ennustajien ennustevirheitä kauppakumppanimaissa. Instrumentin soveltuvuus perustuu kahteen keskeiseen oletukseen. Ensinnäkin tärkeiden vientimaiden tuotannon odottamattomat muutokset korreloivat pienen avoimen talouden tuotantoshokkien kanssa (relevanttius). Toiseksi pienen avoimen talouden fiskaaliset shokit eivät ole yhteydessä sen vientimaiden odottamattomiin tuotannon muutoksiin (eksogeenisuus). Testitulokset osoittavat, että ehdotettu instrumentti on relevantti. Tulokset tarjoavat myös viitteellisiä todisteita siitä, että eksogeenisuusoletus saattaa olla uskottavampi esitetylle kauppakumppani-instrumentille kuin TFP-instrumentille, jota on aiemmin käytetty kirjallisuudessa. Ehdotettua instrumenttia sovelletaan kahden eri maan, Kanadan ja Suomen, fiskaalisia SVAR-malleja estimoitaessa. Instrumenttia käytettäessä havaitaan, että estimoidut finanssipoliittiset kertoimet ovat erityisen herkkiä fiskaalisten SVAR-mallien perinteisiä identifiointirajoituksia koskeville oletuksille.