Collectively agreed wages in Finland

Työpaperit 281 Pekka Sauramo

Sopimuspalkkojen muutoksia mitataan Suomessa indekseillä, jotka kuvaavat sopimuskorotusten vaikutusta keskimääräiseen ansiotasoon. Tilastokeskus laskee sopimuspalkkaindeksiä osana ansiotasoindeksin laskemista. Ansiotaso on tärkein keskimääräisen ansiotason muutoksia kuvaava indeksi. Sopimuspalkkaindeksiä laskiessaan Tilastokeskus ei hyödynnä tietoja taulukkopalkkojen tasosta. Palkkaneuvottelujen korkean koordinaation takia sopimuskorotukset ovat olleet samankaltaisia talouden eri sektoreilla. Palkkaliukumat ovat pysyneet suhteellisen vakaina ilman selkeitä muutostrendejä.

Julkaistu: 1.12.2012
JEL:
ISBN: 978-952-209-111-6
ISSN: 1795-1801