Age segregation and hiring of older employees: low mobility revisited

Työpapereita 273 Pekka Ilmakunnas, Seija Ilmakunnas

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme linkitetyn työntekijä-työnantaja -aineiston avulla henkilöstön rekrytointeja sekä työsuhteen päättymisiä Suomessa aikavälillä 1990–2004. Aineisto mahdollistaa yritystason tarkastelun edellisvuoden aikana rekrytoitujen ja yrityksestä lähteneiden työntekijöiden kehityksestä. Iän mukaista eriytymistä tarkastellaan sekä segregaatiokäyrien että Gini-kertoimien avulla. Ikääntyneiden työntekijöiden rekrytoinnit ovat yritysten kesken selvästi epätasaisemmin jakautuneita kuin vastaavan ikäisten työsuhteiden päättymiset ja työllisten määrä. Ikäsegregaatio uuden työvoiman palkkaamisessa on kuitenkin hieman lieventynyt tarkastelukauden loppua kohti samalla kun se on lisääntynyt työsuhteiden päättymisten ja työllisten määrän kohdalla. Tulokset saavat vahvistusta lisätarkasteluista, joissa segregaation mittausmenetelmän mahdolliset ongelmat erityisesti pienten yritysten kohdalla tulevat huomioiduiksi. Tarkasteltaessa rekrytointeja ja työsuhteiden päättymisiä aggregaattiaineistolla havaitaan, että vanhimman ikäryhmän rekrytointiosuudet alittavat ko. ryhmän työntekijäosuudet. Heidän rekrytointiosuutensa kasvussa heijastuu ikääntyneiden työntekijöiden lukumäärän kasvu tarkasteluajanjakson loppua kohti, mutta tämä osuuden kasvu jää kuitenkin vaatimattomammaksi kuin ikäryhmän työllisyysosuuden nousu. Suhdannevaihtelut heijastuvat ikääntyneiden kohdalla työsuhteiden päättymisessä mutta eivät rekrytoinneissa. Jaamme lisäksi eri ajankohtina ikäluokkien työllisasteen muutoksen osiin siten, että erotamme siinä toisistaan rekrytointien, työsuhteiden päättymisen ja toisaalta ikäkohorttien koko- ja työllisyysaste-erojen vaikutukset. Lopuksi mallitamme ikääntyneiden rekrytointeja regressioanalyysin avulla. Tulosten mukaan rekrytointiaste jää suurimmissa yrityksissä jälkeen pienemmistä yrityksistä, joskin yrityksen koon kasvu lisää luonnollisesti todennäköisyyttä sille, että yritys ylipäätään palkkaa vanhemman työntekijän.

Julkaistu: 1.1.2012
JEL: J14, J23, J26
ISBN: 978-952-209-099-7
ISSN: 1795-1801