Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

Lausunnot Ilpo Suoniemi

Hallituksen esitys Eduskunnalle, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta, VM071:00/2016

Pääkohdat lausunnon kannalta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia. Veroasteikkoja tarkistettaisiin alentamalla veroprosenttia kussakin asteikon portaassa yhdellä prosenttiyksiköllä. Näin käytännössä perutaan edellinen, vuoden 2014 perintö- ja lahjaverotuksen muutos, jossa asteikkoja kiristettiin. Lisäksi perintöveron I veroluokan asteikkojen ylintä veroprosenttia alennetaan kahdella prosenttiyksiköllä (lahjaverotuksessa 5 prosenttiyksiköllä) ja samalla perintöverotuksen ylimmän veroluokan alaraja lasketaan 1 000 000 eurosta 500 000 euroon.

Hallituksen esitys alentaa Suomen perintö- ja lahjaverotuksen tasoa ja lieventää sen progressiota. Se on huonosti perusteltu toimenpide, erityisesti kun sitä arvioidaan suhteessa vaihtoehtoihinpääoma- ja yritysverotuksen osalta ja punnitaan eri veromuotojen aiheuttamia hyvinvointitappioita, jotka syntyvät taloustoimien vääristymistä. Lakiesitykselle esitetyt perustelut ovat heikot ja muutos käy vasten viimeistä kansainvälistä taloustieteellistä keskustelua tulo- ja varallisuuserojen kehityksestä.