Väittelijän vastaukset – Tiina Kuuppelomäki

T&Y 2/2023 Väitöskirjat Mikko Pelttari
 • Väitöskalenteri

  FM Milja Heikkinen väitteli 28.4. Helsingin yliopistossa bio- ja ympäristötieteiden alalta aiheesta ”Networks in urban climate policy and governance”.

  KTM Tiina Kuuppelomäki väitteli 28.4. Tampereen yliopistosta taloustieteen alalta aiheesta ”Essays on the Economics of Education, Fertility and Mental Health”.

  OTK Manne Airaksinen väitteli 5.5. Helsingin yliopistossa oi­keustieteen alalta aiheesta ”Osakkeenomistajakeskeisyys, sidosryhmät ja yhteiskuntavastuu osakeyhtiöoikeuden järjestelmässä”.

  KTM Matias Huhtilainen väitteli 5.5. Itä-Suomen yliopistosta yritysoikeuden ja -talouden alalta aiheesta ”Studies on Post-Financial Crisis Banking Regulation in the European Union”.

  FL Juha Ruuska väitteli 6.5. Jyväskylän yliopistosta nykykulttuurin tutkimuksen alalta aiheesta ”Yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuuri. Muotoiluetnografinen tutkimus”.

  VTM Mika Vehka väitteli 12.5. Helsingin yliopistossa valtiotieteen alalta aiheesta ”Intresseistä käytännön organisoitumiseen: vaikuttajajärjestöjen sisäisen hallinnan vaikutus menestymiseen”.

  KTM Roope Ohlsbom väitteli 12.5. Jyväskylän yliopistosta taloustieteen alalta aiheesta ”Management practices, human capital, and productivity”.

  OTM, KTM Antti Vepsä väitteli 12.5. Tampereen yliopistosta yritysjuridiikan alalta aiheesta ”Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö”.

  M.Sc. Hunter Jones väitteli 17.5. Aalto-yliopistosta markkinoinnin alalta aiheesta ”Consumers’ Sociopolitical Imaginaries: Articles on Consumer Resistance and Responsibilization in an Era of Capitalist Realism”.

  FM Ville Kellokumpu väitteli 19.5. Oulun yliopistosta maantieteen alalta aiheesta ”Depolitisaation spatiaalinen politiikka: Visionäärinen suunnittelu, biotalous ja metsäpääoma”.

  KM Mikko Tujula väitteli 26.5.2023 kello 13.15 Helsingin yliopistossa kasvatustieteen alalta aiheesta ”Aktiiviseksi koulussa ja yhteiskunnassa – Kouludemokratian toteuttaminen peruskoulussa”.

  VTM Antti Kähäri väitteli 26.5. Turun yliopistossa sosiologian alalta aiheesta ”Long-term changes in the consumption of healthy and unhealthy foods: Exploring the roles of age, birth cohort, socioeconomic status, and gender”.

  KTM Tapio Jukka väitteli 2.6. Jyväskylän yliopistosta taloustieteen alalta aiheesta ”Exploring the Fit Between Top Management Team, Management Control and Business Strategy”.

  FM Tapio Räsänen väittelee 15.8. Jyväskylän yliopistosta taloustieteen alalta aiheesta ”Empirical Studies on Family Economics”.

Tiina Kuuppelomäki
Tiina Kuuppelomäki (erikoistutkija, Labore) väitteli 28.4.2023 Tampereen yliopistossa taloustieteen alalta aiheesta ”Essays on the Economics of Education, Fertility and Mental Health”. (Kuva: Maarit Kytöharju)

Miten valitsit väitöskirjasi aiheen?

”Olin töissä Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella VATTilla, ja huomasin, että koulutusvalintojen korrelaatioita työuriin ja henkilökohtaisen elämän osa-alueisiin on kyllä tutkittu, mutta syy–seuraussuhteita on selvitetty vähemmän. Nyt saatavilla oli sellaista dataa, metodeja ja laskentatehoa, että kausaalisia vaikutuksiakin voisi tutkia, ja siihen halusin lähteä.”

Mitä tutkit?

”Tutkin kahdessa artikkelissa teknillisten alojen korkeakouluopiskelijoita. Yhtäältä sitä, vaikuttaako yliopiston valinta tulevaisuudennäkymiin, ja toisaalta sitä, voiko menestystä opiskeluissa ja uralla ennakoida siitä, pääsikö sisään suoraan ylioppilasarvosanojen perusteella.

Lopuissa kahdessa artikkelissa tutkin lukiovalintoja. Toisessa sitä, miten niin sanottuihin huippulukioihin viimeisten joukoissa valituksi tuleminen vaikuttaa heidän mielenterveyteensä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Toisessa artikkelissa tutkin, miten pääsy suoraan peruskoulusta toisen asteen opintoihin vaikuttaa avioliittoihin tai lastensaantiin.”

Onko selektiivisissä lukioissa opiskelu erityisen kuormittavaa?

”Näyttää siltä, että matalimmilla keskiarvoilla valituiksi tulleilla ei ollut sen enempää mielenter­veyden ongelmia lukioaikana eikä 15 vuoden kuluessakaan kuin vertailuryhmällä. Yllättävää oli, että lukion kolmannen vuoden keväällä mielenterveyspalveluita käytettiin vähemmän kuin muuten.”

Tuliko esiin muita yllätyksiä?

”Se oli yllättävää, että suoraan peruskoulusta opiskelemaan päässeillä naisilla on hieman suurempi todennäköisyys saada lapsi ennen 20 ikävuotta kuin niillä, jotka ovat menneet peruskoulun jälkeen töihin tai olleet toimettomia. Nuoria äitejä oli aineistossa kuitenkin niin vähän, että suuria päätelmiä tästä ei voi vetää.”

Mitä tutkimuksesi perusteella voi sanoa teknillisten alojen opiskelusta?

”Oli kiinnostavaa havaita, että esimerkiksi Aalto-yliopistossa opiskelu verrattuna muihin alan korkeakouluihin ei vaikuta valmistumisen jälkeiseen tulotasoon tai työuraan. Uudellemaalle asumaan asettumiseen sillä on kylläkin vaikutus.

Suuria eroja ei myöskään havaittu todistuksella ja valintakokeella valittujen välillä valmistumisprosentissa tai työllistymisessä, joten on ollut perusteltua, ettei todistusvalintakiintiötä ole kasvatettu.”

Mitä haluaisit tutkia seuraavaksi?

”Minua kiinnostaisi selvittää, miten inkluusio luokkahuoneissa on vaikuttanut erityistukea vaativien oppilaiden ja toisaalta opettajien mielenterveyteen. Myös se, miten koronapandemian vaikutukset opiskelijoiden mielenterveyteen vaihtelevat eri paikkakunnilla, kaipaisi selvittämistä.”