Väittelijän vastaukset – Jani-Petteri Ollikainen

T&Y 1/2022 Väitöskirjat Susanna Bell
 • Väitöskalenteri

  M.Eng. Atanu Mazumdarin laskennallisen tieteen väitöskirja ”Novel Approaches for Offline Data-Driven Evolutionary Multiobjective Optimization” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 9.12.2021.

  Matemaatikko ja järjestelmäohjelmoija Mikhail Blagovin laskennallisen tieteen väitöskirja ”Exact lock-in range for classical phase-locked loops” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 15.12.2021.

  DI Hannu Vilpposen kognitiotieteen väitöskirja ”You get what you order: Required expertise in the procurement of public services” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 17.12.2021.

  KTM Tuulia Potka-Soinisen laskentatoimen väitöskirja “Cooperative Compliance in Taxation of Large Corporations in Finland – Process and Outcomes” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 14.1.2022.

  KTM Jani-Petteri Ollikaisen taloustieteen väitöskirja “Essays on Vocational Education, Human Capital, and the Life Cycle” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 14.1.2022.

  KTM Susanne Syrénin taloustieteen väitöskirja ”Education, Labor Market Outcomes, and Mental Well-Being” tarkastettiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa 4.2.2022.

  Hallintotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri Mikko Värtön valtio-opin väitöskirja ”Reflections on Participatory Democracy Reforms” tarkastettiin Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 18.2.2022.

  KTM Timo Aution taloustieteen väitöskirja ”Essays on Economics of Investment and Lending” tarkastettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 18.2.2022.

  HTM Pia Viklundin väitöstutkimus “Monitulkintainen integriteetti: sisäasiainhallinnossa työskentelevien näkemyksiä hyvästä julkisesta toiminnasta” tarkastettiin Vaasan yliopistossa 18.2.2022.

  KTM Bilal Aslamin markkinoinnin väitöskirja ”An Exploration of the World of Digital Advertising and Artificial Intelligence” tarkastettiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa 23.2.2022.

  KTM Varpu Sankelon väitöstutkimus “50+-ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina” tarkastettiin Vaasan yliopistossa 25.2.2022.

  Diplomi-insinööri Lauri Litovuon tuotantotalouden väitöskirja ”Healthcare Value as an Experience – From individuals’ health service experiences to healthcare ecosystem and related methods” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 25.2.2022.

  Kauppatieteiden maisteri Jarna Pasasen vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”The Role of Earnings-Related Social Insurance in Permanent Disability Risk Management” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 4.3.2022.

  Valtiotieteiden maisteri Pekka E. J. Väisäsen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja ”Beyond Ideologies? Risk Society in Emmanuel Macron´s Reformist Politics” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 4.3.2022.

  FM Mikko Kurosen tilastotieteen väitöskirjan ”Analysis of spatial point patterns with anomalies, covariates and intractable likelihoods” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 8.3.2022.

  Shreya Basun taloustieteen väitöskirja ”Information Search and Personalization in Electronic Commerce” tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 10.3.2022.

  M.Soc.Sc. (Econ.) Ramin Izadin väitöskirja “Essays on Education, Personality and the Labor Market” tarkastettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 11.3.2022.

  KTM Olli Tyrväisen markkinoinnin väitöskirja ”The Use of Digital Technologies in Omnichannel Retailing: Understanding Integrated Customer Experience Across Diverse Touchpoints” tarkastetaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa 22.4.2022.

Jani-Petteri Ollikainen
Jani-Petteri Ollikainen (Kuva: Maarit Kytöharju)

Miltä nyt tuntuu?

Vuosien urakan maaliin saattaminen tuntuu palkitsevalta ja helpottavalta. Odotan myös innolla uusien tutkimusprojektien aloittamista. Väitöskirjan teon aikana kumpusi lukuisia ideoita tulevia tutkimuksia varten, joita oli väitöskirjan priorisoinnin vuoksi vaikea edistää. Nyt kun aikaa on vapautunut huomattavasti, pääsen vihdoin näiden kimppuun.

Tulivatko tutkimustuloksesi sinulle yllätyksenä?

Kyllä ja ei. Esimerkiksi väitöskirjani kahden ensimmäisen artikkelin tulokset olivat sen kaltaisia kuin aiemman tutkimuksen perusteella saattoi odottaa. Suurin yllätys liittyi väitöskirjani viimeiseen artikkeliin, jossa tutkittiin lukioon pääsyn vaikutusta Puolustusvoimien peruskokeiden mittaamiin kognitiivisiin kykyihin ja sosiaalisiin taitoihin. Havaitsimme vahvan korrelaation lukiokoulutuksen ja parempien testitulosten välillä, mutta tulostemme mukaan lukiokoulutuksella ei ollut suoraa kausaalivaikutusta testituloksiin. Tulos on yllättävä etenkin verbaalista ja numeerista päättelykykyä mittaavien testien osalta, sillä lukiossa painotetaan ammatillista koulutusta enemmän matematiikkaa ja äidinkieltä. Yllättävä tulos kuitenkin selittynee sillä, että testit mittaavat perustaitoja, eivät esseen kirjoittamista tai derivointia.

Miten haluaisit nähdä väitöskirjasi johtopäätösten vaikuttavan koulutuspolitiikkaan?

Haluan korostaa koulutuspoliittisten päätösten arvioinnin tärkeyttä. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että esimerkiksi koulutusuudistuksilla voi olla hyvinkin kauaskantoisia ja joskus odottamattomia vaikutuksia. Näin ollen olisi tärkeää, että tulevien uudistuksien kohdalla jo suunnitteluvaiheessa pohdittaisiin yhdessä tutkijoiden kanssa, miten vaikutuksia voidaan arvioida jälkikäteen luotettavasti. Valitettavan usein uudistuksien vaikutuksia on vaikea tai jopa mahdoton arvioida luotettavin menetelmin.

Haluaisitko jatkaa saman aiheen tutkimista?

Kyllä. Väitöskirjan artikkeleista on vielä kaksi julkaisematta ja näiden työstäminen julkaisua varten jatkuu vielä lähiaikoina. Tulevat tutkimushankkeeni liittyvät niin ikään vahvasti koulutuksen taloustieteeseen ja teen jatkossakin väitöskirjan teemoihin liittyvää tutkimusta. Tulevissa tutkimuksissa tarkastelen esimerkiksi kognitiivisiin kykyihin ja sosiaalisiin taitoihin vaikuttavia tekijöitä. Viimeaikaisen taloustieteellisen tutkimuksen mukaan etenkin sosiaalisten taitojen merkitys työmarkkinoilla näyttää kasvaneen. Näihin taitoihin vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin vähemmän tutkimusta ja haluaisin osaltani paikata tätä aukkoa tutkimuksessa selvittämällä esimerkiksi koulutuksen ja perhetaustan roolia sosiaalisten taitojen muodostumisessa.

Kirjoittaja