Taloustiede tuottaa arvioita politiikasta ennen/jälkeen

T&Y 4/2021 Infografiikka Annika Nivala
Taloustiede tuottaa arvioita politiikasta ennen/jälkeen

Etukäteisarviointi

Politiikkatoimen vaikutuksia voidaan etukäteen arvioida taloudellisen mallin avulla. Siihen valitaan parametrit eli keskeiset tunnusluvut, esimerkiksi kuinka paljon verotus vaikuttaa yksilön tuloihin. Parametrit saadaan tilastoista tai aiemmasta tutkimuksesta. Simulaatiossa mallin avulla kokeillaan numeerisesti, mitä talouspolitiikan muutoksesta seuraisi. Jos samankaltaisen politiikkatoimenpiteen vaikutuksista on empiiristä tutkimusta (ks. jälkikäteisarvio), voi etukäteis­arvio perustua suoraan siihen.

Politiikkatoimenpide

Politiikkatoimenpide voi kohdistua kaikkiin, tai rajattuun ryhmään tai voidaan toteuttaa kokeiluna ennen politiikan laajaa käyttöönottoa. Jotta politiikkatoimenpiteen vaikutuksia voidaan luotettavasti arvioida, tarvitaan toimenpiteen kohdejoukolle verrokkijoukko. Luotettavin tapa varmistaa verrokkijoukon käyttökelpoisuus on toteuttaa satunnaistettu kontrolloitu koe: satunnaisesti valitun koe- ja verrokkiryhmän vertailu.

Jälkikäteisarviointi

Toimenpiteen vaikutukset tunnistetaan empiirisesti kausaalimenetelmien eli syy- ja seuraussuhteiden tutkimisella. Luonnollinen koeasetelma mahdollistaa vertailun, joka on ikään kuin satunnainen. Toisin sanoen ryhmien välinen ero, joka ei johdu toimenpiteen vaikutuksesta, voidaan huomioida. Jälkikäteisarviossa saadaan politiikkamuutoksen vaikutuksista arvio parametrille, jota voidaan käyttää myöhemmin etukäteisarvioissa.

Kun saadaan tietoa politiikkamuutoksen vaikutuksista, voidaan tehdä tehokkuusarviointi eli laskea toimenpiteen hyötyjen suhde haittoihin sekä julkisten varojen rahahyöty eli kuinka paljon hyvinvointia politiikka tuottaa rahayksikköä kohden. Tehokkuusarvio voi vaatia teoreettista mallintamista empiiristen tulosten lisäksi.

Jälkikäteisarvion tulokset tulee tulkita ennen niiden yleistämistä, eli pätevätkö vaikutukset myös toiseen samankaltaiseen politiikkatoimenpiteeseen, eri kohderyhmään tai eri ympäristöön. Tulokset voivat vaikuttaa käytettyihin taloudellisiin malleihin ja oletuksiin. Empiirisen jälkikäteisarvion kautta voidaan siis kerryttää myös teoreettista osaamista.

Kirjoittaja