Wage Growth and Mobility Between and Within Firms by Gender and Education

Työpapereita 260 Merja Kauhanen, Sami Napari

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja liikkuvuuden palkkavaikutuksissa Suomen teollisuudessa ajanjaksolla 1997–2006 hyödyntämällä ns. Propensity Score Matching – menetelmää yhdessä Difference-in-Differences – estimoinnin kanssa. Tarkastelun kohteena ovat nuoret teollisuuden toimihenkilöt. Tutkimus täydentää aikaisempaa kirjallisuutta tarkastelemalla liikkuvuutta erikseen yritysten välillä ja yrityksen sisällä. Liikkuvuuden palkkavaikutuksia tutkitaan lisäksi myös kou-lutustasoittain. Liikkuvuuden yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittautuu tärkeäksi. Tulostemme mukaan sekä työnantajan vaihdokset että siirtyminen uusiin tehtäviin saman yrityksen palveluksessa parantavat henkilön palkka-asemaa verrattuna tilanteeseen, jossa työntekijä pysyisi samassa tehtävässä samassa yrityksessä. Liikkuvuustyyppien välillä on kuitenkin eroja palkkavaikutuksissa: työnantajan vaihdokset kasvattavat palkkaa keskimäärin enemmän kuin tehtävän vaihdot yrityksen sisällä. Myös sukupuolten väliset erot liikkuvuuden tuotoissa vaihtelevat liikkuvuustyypin mukaan. Naiset hyötyvät keskimäärin yhtä paljon kuin miehet tehtävän vaihdoksista yrityksen sisällä. Sen sijaan miesten palkat kasvavat keskimäärin 1,2 prosenttiyksikköä enemmän vaihdettaessa työnantajaa kuin naisten palkat. Myös koulutustaustan suhteen havaittiin eroja liikkuvuuden tuotoissa. Alhaisesti koulutetut naiset hyötyvät liikkuvuudesta keskimäärin vähemmän kuin korkeasti koulutetut naiset. Näin on varsinkin työnantajan vaihdoksissa. Miehillä ei sen sijaan havaita vastaavaa vaihtelua liikkuvuuden palkka-vaikutuksissa koulutustasoittain.