Vuokratyö työelämän ääri-ilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän työelämästä

Muut julkaisut Raportit 14 Antti Tanskanen

Tutkielmassa tarkastellaan vuokratyötä ja tämän päivän työelämää. Lähtökohtana on se, että vuokratyösuhteet ovat epätyypillisiä jopa muiden epätyypillisten työsuhteiden joukossa, jonka johdosta on perusteltua sanoa, että vuokratyö on tämän päivän työelämän ääri-ilmiö. Tutkielmassa kysyn: Mitä vuokratyöntekijän työsuhteessaan kohtaamat ongelmat kertovat tämän päivän työelämästä? Kysymykseen vastaamiseksi selvitän minkälaisia ongelmia vuokratyöntekijät kohtaavat ja miten vuokratyötä tulkitaan. Tarkastelen vuokratyötä rakenteellisella ja sosiaalisella tasolla.

Tutkielmassa käytetyt pääasialliset aineistot ovat seitsemältä internetin keskustelupalstalta kerätyt vuokratyötä käsittelevät kirjoitukset (N=3350), Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen alaisen vuokrausyritysten työnantajaliiton eli Henkilöstöpalveluyritysten liiton aihetta käsittelevät selvitykset ja kirjoitukset (N=20), Helsingin Sanomissa vuosina 2003–2007 julkaistut vuokratyötä käsittelevät kirjoitukset (N=102) sekä 12 lyhyttä asiantuntijahaastattelua. Tutkielma sijoituu kriittisen työelämätutkimuksen kenttään, jonka piirissä on tutkittu sellaisia seikkoja, kun valtaa, alistusta, riistoa, kontrollia ja eriarvoisuutta. Menetelmällisesti tutkielmassa sovelletaan sosiologi Matti Kortteisen tutkimusohjelmaa, joka perustuu rakenteen, sosiaalisen ja toiminnan käsitteille. Tutkimusasetelman perustalta pyritään näkemään vuokratyössä laajemmin tämän päivän työelämästä kertovia kehityslinjoja.

Vuokratyöntekijät kohtaavat työsuhteessaan useita erilaisia ongelmia, jotka liittyvät vastavuoroisuuden puuttumiseen työnantajien ja työntekijöiden välisessä suhteessa sekä työsuhteen epävarmuuteen ja turvattomuuteen. Työlainsäädäntö mahdollistaa vuokratyön epävarmuuden sekä turvattomuuden ja tämän hetkiselle kapitalismin uudelle kehitysvaiheelle vuokratyö on ideaalisin työn muoto. Tämän perusteella on selvää, että epävarmuus ja turvattomuus ovat vuokratyöhön kuuluvia rakenteellisia tekijöitä. Vuokratyöntekijän työsuhteessaan kohtaamat ongelma kertovat tämän päivän työelämästä sen, että työnantajien ja työntekijöiden väliset tavoitteet ovat vastakkaisia. Vastakkainassettelun perusta on siinä, että vakituista työsuhdetta arvostava työntekijäkulttuuri törmää epätyypillisiä työsuhteita suosivaan työnantajakulttuuriin.

Julkaistu: 26.9.2008
ISBN: 978-952-209-059-1
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Tiedote