Valinnanvapaus ei saavuta tavoitteitaan

Lausunnot Heikki Taimio

Valinnanvapaus ei saavuta tavoitteitaan

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusviras-tosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017 vp)

Kuten tunnettua, Suomen terveydenhuollon laatu edustaa OECD-maiden huipputasoa useilla mittareilla tarkasteltuna. Kuitenkin huomattava osa väestöstä ei saa tarvitsemiaan perustason palveluita tai joutuu odottamaan niitä kohtuuttoman kauan. Työterveyshuollon asiakkaat pääsevät yleensä palveluihin paljon nopeammin. Eri väestöryhmät ovat palvelujen saannin suhteen eriarvoisissa asemissa. Sosiaalipalvelujen laadussa ja saatavuudessa on myös puutteita, mutta niitä koskevat tilastotiedot eivät ole yhtä kattavia. Vanhuspalvelujen saatavuus- ja laatuongelmia on ollut eniten esillä julkisuudessa.

Heikko saatavuus ja laatuongelmat näyttävät johtuvan siitä, että osaan perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista kohdistuu liian vähän rahoitusta. Tällöin ilmeinen ratkaisu olisi varmistaa riittävä rahoitus niin, että kaikki väestöryhmät saisivat yhtä laadukkaat palvelut ilman pitkiä jonotusaikoja. Tämä edellyttäisi yksikanavaista rahoitusta julkisille terveys- ja sosiaalipalveluille. Tällaiseen uudistukseen ei nyt kuitenkaan ole haluttu mennä.