Tutkimus koulutuksen vaikuttavuudesta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa

Mediatiedote Hannu Karhunen, Eetu Isotalo

Palkansaajien tutkimuslaitos teki Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toimeksiannosta tutkimuksen Gradian koulutustoiminnan vaikuttavuudesta. Tarkastelujaksona ovat vuodet 2000–2019.

Tutkimuksen mukaan Gradiasta valmistuneiden työntekijöiden osuus Keski-Suomen yrityksissä on merkittävä. Keski-Suomen yhteenlasketusta palkkasummasta vuonna 2019 noin puolet voidaan osoittaa henkilöille, jotka ovat saaneet toisen asteen koulutuksensa Gradiassa. Tarkastellulla aikavälillä yrittäjien osuus Gradiasta valmistuneista on kaksinkertaistunut.

Gradiasta valmistuneiden työllisyys on valmistumisvuonna ja kaksi vuotta valmistumisen jälkeen lähellä koko maan keskimääräistä tasoa, vaikka alueen työllisyystaso on ollut kansallisen keskiarvon alapuolella.

Opintonsa valmiiksi suorittaneiden osuus tarkastelujaksolla on Gradiassa koko Suomen keskiarvoa korkeampi. Opintojen aikaiset keskimääräiset tulot opiskelijoilla jäävät selvästi alle koko maan tason, joten opiskelijat ovat keskittyneet enemmän opintojen edistämiseen kuin työntekoon opiskeluaikana.

Linjassa koko maan tasolla havaittavan trendin kanssa Gradian lukiolaisten pääsy korkeakouluihin on vaikeutunut. Suunta koskee erityisesti niitä lukiolaisia, jotka tulevat korkeasti koulutetuista perheistä.

”Tutkimus osoittaa, että Gradia on monella mittarilla onnistunut hyvin toimintansa kehittämisessä. Gradian tavoitteena on olla edelläkävijä tietoperustaisessa koulutuksen järjestämisessä. Jo aiemmin Gradialla on ollut kansallisesti edistykselliset menetelmät opiskelijavirtojen seurantaan. Tästä tutkimuksesta saadaan tietopohjaa esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen toimenpiteiden suunniteluun sekä työvoiman kohtaannon edistämiseen”, Gradian kehittämisjohtaja Anu Tokila pohtii tuloksia.

Koulutuksen järjestäjien käytössä oleva pitkän aikavälin monipuolinen ja luotettava tieto koulutuksen kehityksestä on tärkeää.

”Koulutuksen järjestäjillä on keskeinen rooli, kun erilaisiin ongelmiin etsitään tasa-arvoa tukevia ja tehokkaita ratkaisuja. Kun rekisteriaineistoja yhdistetään monipuolisesti, saadaan kattava kuva eri opiskelijaryhmien onnistumisesta koulupolulla sekä työelämässä valmistumisen jälkeen”, Gradian tutkimuksen tehneet erikoistutkija Hannu Karhunen ja nuorempi tutkija Eetu Isotalo sanovat.

Perinteisesti Suomessa on pyritty hakemaan ratkaisuja moniin ongelmiin, kuten nuorten syrjäytymiseen, valtakunnan tason päätöksillä. Tutkijat Karhunen ja Isotalo kuitenkin muistuttavat, että koulutuksen järjestäjillä on vapaus kehittää toimintaansa ilman valtiohallinnon suoraa ohjaustakin. Kehitystyötä tehdään yhdessä sekä toisten koulutuksen järjestäjien että muiden yhteistyötahojen kanssa.

Gradian vaikuttavuustutkimus on luonteeltaan kuvaileva, eikä siinä tarkastella syy-seuraussuhteita. Tutkittavat ovat Gradian opiskelijoita. Tarkastelu sisältää kaksi erillistarkastelua, jotka kuvaavat perhetaustan ja opintojen keskeyttämisen välistä yhteyttä sekä sitä, kuinka opiskelijat sijoittuvat Keski-Suomen alueen yrityksiin valmistumisen jälkeen.

Aineistona käytettiin Tilastokeskuksen henkilötason rekisteriaineistoja.

Lisätietoja

Anu Tokila, kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5141, anu.tokila@gradia.fi

Hannu Karhunen,  erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos, puh. 040 940 2779, hannu.karhunen@labore.fi

Tutkimusraportti

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoita meillä on 23 500 ja henkilöstöä 1100. Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio.

Palkansaajien tutkimuslaitos eli PT on itsenäinen taloudellinen tutkimuslaitos, jossa tehdään riippumatonta ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävää soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen painopistealueet ovat työn taloustiede mukaan lukien koulutuksen tutkimus, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede.