Tuottavuuslautakunta: Osaajapula uhkaa tuottavuuden kasvua tulevaisuudessa

Mediatiedote
Tuottavuuden kehitys Suomessa on ollut vaisua, mutta kustannuskilpailukyky on säilynyt. Tuottavuuslautakunnan mukaan Suomeen tarvitaan lisää korkean tuottavuuden yrityksiä ja niihin lisää osaavia työntekijöitä.

 

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva tuottavuuslautakunta julkaisi raporttinsa 11. lokakuuta. Raportti tarkastelee Suomen poikkeuksellisen hitaan tuottavuuskasvun syitä, voimavarojen kohdentumista, aineettomia ja henkisiä investointeja sekä kustannuskilpailukyvyn ja ansioiden kehitystä.

Tuottavuuden kehitys Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut hyvin vaisua. Kustannuskilpailukyky on sen sijaan toistaiseksi säilynyt. Kustannuskilpailukyky on tärkeä Suomen kaltaiselle pienelle avotaloudelle lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä olennaisinta on talouden tuottavuus. Tuottavuuslautakunnan mukaan Suomeen tarvitaan lisää korkean tuottavuuden yrityksiä ja niihin lisää osaavia työntekijöitä.

Suomen hitaan tuottavuuskasvun taustalla on useita tekijöitä:

 • elektroniikkasektorin arvoketjun kokema pysyvä negatiivinen teknologiashokki
 • palvelualoilla tuottavuuden taso ja kasvu ovat alhaiset
 • voimavarojen huono kohdentuminen: tuottavimpien yritysten osuus työvoimasta ei ole riittävän suuri
 • puute korkean tuottavuuden yrityksistä
 • vähäiset investoinnin aineettomaan ja henkiseen pääomaan
 • osaajapula
Tuottavuutta voidaan edistää politiikalla

Tuottavuuden kasvu perustuu innovointiin ja muiden tekemien innovaatioiden imitointiin. Tämä vaatii riittävää osaamisen tasoa. Osaajapula uhkaa vähentää tutkimus- ja kehitysinvestointien tehoa ja tulevaa tuottavuuskasvua. Sääntelyn ja verotuksen yksityiskohdat saattavat ohjata yhteiskunnan kannalta vääriin ja liian vähäisiin investointeihin. 

Tuottavuuden näkymien kohentaminen vaatii lisää panostuksia korkeakoulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Osaamista voidaan lisätä nopeammin maahanmuutolla. Olisi myös syytä selvittää miten sääntelyn ja verotuksen yksityiskohtia kehittämällä investoinnit edistäisivät paremmin tuottavuuden kasvua.

Julkistustilaisuuden esitykset koottuna (PDF)

 

Osaavat ihmiset tekevät tuottavuuden – Osaajapula uhkaa hidastaa t&k-investointien tehoa ja tuottavuuden kasvua. Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-459-2

– – –

 

Bristen på kompetent arbetskraft hotar produktivitetstillväxten i framtiden

 
Produktivitetsutvecklingen i Finland har varit svag, men kostnadskonkurrenskraften har bevarats. Enligt produktivitetsnämnden behöver Finland fler företag med hög produktivitet och fler kunniga arbetstagare.

 

Produktivitetsnämnden, som finns i anslutning till finansministeriet, publicerade sin rapport den 11 oktober. Rapporten granskar orsakerna till Finlands exceptionellt långsamma produktivitetstillväxt, allokeringen av resurser, immateriella och intellektuella investeringar samt utvecklingen av kostnadskonkurrenskraften och inkomsterna.

Produktivitetsutvecklingen i Finland har varit mycket svag under det senaste decenniet. Kostnadskonkurrenskraften har däremot tills vidare bibehållits. Kostnadskonkurrenskraften är viktig för en liten öppen ekonomi som Finland på kort sikt, men på lång sikt är produktiviteten viktigast. Enligt produktivitetsnämnden behöver Finland fler företag med hög produktivitet och fler kunniga arbetstagare.

Bakom Finlands långsamma produktivitetstillväxt ligger flera faktorer:

 • bestående negativ teknisk chock i elektroniksektorns värdekedja
 • inom servicenäringarna är produktivitetsnivån och tillväxten låg
 • dålig resursfördelning: de mest produktiva företagens andel av arbetskraften är inte tillräckligt stor
 • brist på företag med hög produktivitet
 • små investeringar i immateriellt och immateriellt kapital
 • brist på kompetent arbetskraft
Produktiviteten kan främjas genom politik

Produktivitetstillväxten bygger på innovation och imitation av andras innovationer. Detta kräver en tillräcklig kompetensnivå. Bristen på kompetent arbetskraft hotar att minska forsknings- och utvecklingsinvesteringarnas effekt och framtida produktivitetstillväxt. Detaljerna i regleringen och beskattningen kan leda till investeringar som är felaktiga och för små ur samhällets synvinkel.

För att utsikterna för produktiviteten ska bli bättre krävs det mer satsningar på högskoleutbildning och forskning och utveckling. Kompetensen kan ökas snabbare genom invandring. Det är också skäl att utreda hur investeringar genom att utveckla detaljerna i regleringen och beskattningen bättre främjar produktivitetstillväxten.

Kunniga människor gör produktiviteten – bristen på kompetent arbetskraft hotar att bromsa upp FoU-investeringarnas effektivitet och produktivitetstillväxten.

Publikationens permanenta adress: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-459-2