Tulojakauman karakterisointi ja merkitys

Muut julkaisut Tutkimuksia 107 Ohto Kanninen

Tässä tutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystämme mahdollisista tavoistamme karakterisoida tulojakaumaa ja hahmottaa valitun kuvailutavan merkitystä tehtyihin johtopäätöksiin. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa tulojakauman itsensä merkitystä muuhun talouteen.

Metodologia on yhdistelmä teoriaa ja empiriaa. Keskeisenä metodologisena tavoitteena on pyrkiä jatkuvasti havainnollistamaan, mitä teoreettisia oletuksia tulosten taustalla on ja selkeästi kategorisoimaan ja esittämään mahdollisten vaihtoehtoisten lähestymisten vaikutus tutkimustuloksiin.

Tutkimuksessa saavutettiin kaksi päätulosta. Ensimmäinen tulos on ennen kaikkea deskriptiivinen ja empiirinen. Se nostaa esille selkeän kehityskulun Suomen tulojakaumassa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Tämä jo aiemmin havaittu tuloeroja millä tahansa mittarilla kasvattanut kehitys on myös muuttanut koko tulojakauman muotoa kvalitatiivisella tavalla. Tähän tulokseen yritetään vastata tuomalla keskusteluun uusi monimutkaisempi teoreettinen jakaumamalli, stabiilit jakaumat, jotka mahdollistavat raskaan ’superparetohännän’ mallintamisen ainakin likimain.

Toinen merkittävä tulos nousee esiin tarkasteltaessa kulutuksen, tulonsiirtojen ja tulojen välistä yhteyttä. Melko alustavalla lähestymisellä jo havaitaan monimutkaisia epälineaarisia yhteyksiä. Tämä tarkastelu osoittaa, että tulojakauman tyhjentävä kuvaileminen vaatii kehittyneitä työkaluja, jotta tulojakaumatutkimusta voidaan parhaalla tavalla käyttää muiden taloudellisten ilmiöiden ymmärryksen tukena.

Julkaistu: 24.8.2009
ISBN: 978-952-209-068-3
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote