The Welfare Effects of Health-based Food Tax Policy

Työpapereita 271 Ilpo Suoniemi, Kaisa Kotakorpi, Tommi Härkänen, Pirjo Pietinen, Heli Reinivuo, Jukka Pirttilä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveysperusteisen elintarvikeverotuksen vaikutuksia elintarvikeverotuksen jakaumaan, ruoan kysyntään sekä terveyteen. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen otamme huomioon sekä ruoan kysynnän että terveysvaikutusten estimointiin liittyvän epävarmuuden yhteisvaikutukset ja raportoimme terveysvaikutusten luottamusvälit piste-estimaattien ohella. Vero tuotteeseen sisältyvälle sokerille vähentäisi 2-tyypin diabeteksen sekä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta merkittävästi. Terveysvaikutukset ovat suurimmillaan matalan sosioekonomisen taustan omaavien ihmisten keskuudessa, mistä syystä tällaiset verot vähentäisivät terveyseroja. Tällöin epäterveellinen verotus ei ole kokonaishyvinvointivaikutuksiltaan regressiivistä.

Julkaistu: 1.1.2011
ISBN: 978-952-209-097-3
ISSN: 1795-1801